ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Εξάμηνο Τίτλος Μαθήματος Κωδ. Ώρες ECTS Προαπ.
1 Ελληνικά για ακαδημαϊκές δεξιότητες ΓΛ0108 6 6
1 Μαθηματικά Ι ΜΘ0101 6 6
1 Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής ΠΕ0101 3 4
1 Βασικές Έννοιες Φυσικών Επιστημών ΦΕ0201 4 6
1 Εισαγωγή στη Ψυχολογία με έμφαση στις γνωστικές λειτουργίες ΨΧ0101 4 5
2 Γλωσσολογία και Ελληνική Γλώσσα ΓΛ0404 6 5
2 Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας ΙΣ0302 3 4
2 Μαθηματικά ΙΙ ΜΘ0202 6 5
2 Εισαγωγή στη Φιλοσοφία ΦΣ0201 4 4
2 Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΨΧ0201 4 5
2 Παιδαγωγική Ψυχολογία ΨΧ0203 3 4
3 Θέματα Νεοελληνικής Γλώσσας ΓΛ0303 4 5
3 Διδακτική της Ιστορίας ΙΣ0503 3 5
3 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης ΚΝ1102 4 5
3 Διδακτική Μεθοδολογία: Δομικά στοιχεία της διδασκαλίας ΠΕ0303 3 5
4 Διδακτική της Νεοελληνικής Γλώσσας ΓΛ0505 4 5
4 ΤΠΕ στην Εκπαίδευση ΗΥ0601 3 5
4 Διδακτική των Μαθηματικών: Θεωρητικές Προσεγγίσεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις ΜΘ0303 4 5 ΜΘ0101 ή ΜΘ0202
4 Εκπαιδευτική Αξιολόγηση ΠΕ0404 3 4
4 Διδακτική των Φυσικών Επιστημών ΦΕ0603 4 5 ΦΕ0201
5 Σχολική Πρακτική Ι ΣΠ0501 10
5 Μαθησιακές Δυσκολίες ΨΧ0705 3 4
6 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας ΚΝ0404 3 4
6 Λογοτεχνία και η Διδακτική της ΛΓ0606 4 6
6 Διαπολιτισμική και Αντιρατσιστική Εκπαίδευση: Θεωρία και Πράξη ΠΕ0605 4 6
6 Σχολική Πρακτική ΙΙ ΣΠ0602 10 ΣΠ0501
7 Σχολική Πρακτική ΙΙΙ ΣΠ0703 10 ΣΠ0602
8 Σχολική Πρακτική IV ΣΠ0804 14 ΣΠ0703 και 35 μαθήματα
1 ή 2 Σεμινάριο Η/Υ: Ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης λογισμικών γενικών εφαρμογών ΗΥ0101 3 2
1, 2, 3, 4 Ξένη Γλώσσα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV   8

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ταξινόμηση: αύξουσα ανά εξάμηνο / αλφαβητική ανά κύκλο –κωδικό)

Εξάμηνο Τίτλος Μαθήματος Κωδ. Ώρες ECTS Προαπ.
3, 5, 7 Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης (19ς-20ς αι.) ΙΣ1402 3 4  
3, 5, 7 Έμφυλες Ιδεολογίες, Ταυτότητες και Λογοτεχνία ΛΓ1107 2 4  
3, 5, 7 Νεοελληνική Ποίηση ΛΓ1205 2 4  
3, 5, 7 Μουσειοπαιδαγωγική εκπαίδευση ΠΕ1205 3 4
3, 5, 7 Εκπαίδευση – Δημοκρατία – Πολίτης ΠΕ1302 3 4
3, 5, 7 Θρησκειολογία ΠΕ1304 3 4
3, 5, 7 Εισαγωγή στην Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης ΠΕ1306 3 4
3, 5, 7 Θεωρία του σχολείου – Τυπικές, μη τυπικές και άτυπες μορφές εκπαίδευσης ΠΕ1308 3 4
3, 5, 7 Εικαστικές Τέχνες Ι ΤΕ0501 3 4
3, 5, 7 Εισαγωγή στην Επιστημολογία ΦΣ0301 3 4
3, 5, 7 Μοντέλα και μέθοδοι διαπαιδαγώγησης στην αρχαιότητα και στον νεότερο κόσμο ΦΣ0302 3 4
3, 5, 7 Κοινωνικές σχέσεις και προβλήματα προσαρμογής στο Σχολείο ΨΧ1307 3 4
4 Άσκηση διδακτικών δεξιοτήτων μέσω Μικροδιδασκαλίας ΠΕ1103 3 4
4, 6, 8 Λεξιλόγιο: Θεωρία και διδασκαλία ΓΛ1206 3 4
4, 6, 8 Νεοελληνική Πεζογραφία ΛΓ1204 2 4  
4, 6, 8 Διδασκαλία και Παιδαγωγική αλληλεπίδραση στη Σχολική Τάξη ΠΕ1108 3 4
4, 6, 8 Οπτικός Γραμματισμός και πολυτροπικότητα ΠΕ1303 3 4
4, 6, 8 Γεωγραφία και η διδασκαλία της στο Δημοτικό σχολείο ΠΕ1318 3 4
4, 6, 8 Κοινωνική Παιδαγωγική ΠΕ1319 3 4
4, 6, 8 Κριτική Παιδαγωγική ΠΕ1320 3 4
4, 6, 8 Φιλοσοφώντας με παιδιά: Θέματα και διδακτικές πρακτικές στο Δημοτικό Σχολείο ΦΣ1309 3 4
5, 7 Κοινωνιογλωσσολογία ΓΛ1202 2 4
5, 7 Γλωσσική πολυμορφία και γλωσσική διδασκαλία στο Δημοτικό Σχολείο ΓΛ1302 2 4
5, 7 Εισαγωγή στην Πραγματολογία και στην Ανάλυση Λόγου ΓΛ1303 2 4
5, 7 Εκπαίδευση, Κοινωνία και Κοινωνική Δικαιοσύνη ΚΝ1318 2 4
5, 7 Η Θεωρία της Λογοτεχνίας και η διδακτική της αξιοποίηση: Προσεγγίζοντας κείμενα της νεότερης ελληνικής πεζογραφίας ΛΓ1307 2 4
5, 7 Κριτικά Ζητήματα Διδακτικής των Μαθηματικών: Εθνογραφία και Μαθηματική Εκπαίδευση ΜΘ1304 3 4
5, 7 Σχεδιασμός και Εφαρμογή Διδακτικών Σεναρίων στα Μαθηματικά ΜΘ1305 3 4 ΜΘ0303
5, 7 Η εκπαίδευση στον Κινηματογράφο ΠΕ1315 3 4
5, 7 Συγκριτική Παιδαγωγική ΠΕ1317 3 4
5, 7 Μουσική στο σύγχρονο σχολείο ΤΕ1303 3 4  
5, 7 Θεατρική Αγωγή στο Δημοτικό Σχολείο ΤΕ1401 3 4
5, 7 Πειραματική διδασκαλία Φυσικών Επιστημών ΦΕ0302 3 4  
5, 7 Εκπαίδευση για το περιβάλλον ΦΕ1303 3 4  
5, 7 Συμβουλευτική Ψυχολογία στην Εκπαίδευση ΨΧ1103 3 4
5, 7 Η αφηγηματική προσέγγιση στην κατανόηση της ανθρώπινης ανάπτυξης ΨΧ1104 3 4
5, 7 Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία ΨΧ1305 3 4
6 Αυτόνομη έρευνα στη Γλώσσα ΓΛ1410 3 4
6, 8 Γραμματισμός και σχεδιασμός Γλωσσικού μαθήματος ΓΛ1203 3 4
6, 8 Διδασκαλία και μάθηση με τη χρήση των ΤΠΕ ΗΥ0702 3 4 ΗΥ0601
6, 8 Διαδικτυακά περιβάλλοντα μάθησης ΗΥ1306 3 4 ΗΥ0601
6, 8 Ο Ελληνικός κόσμος στα χρόνια της Οθωμανικής διακυβέρνησης ΙΣ1102 3 4
6, 8 Κοινωνιολογική Ανάλυση Παιδαγωγικών Πρακτικών ΚΝ1319 3 4 ΚΝ1102
6, 8 Εισαγωγή στη Λογική και την κριτική σκέψη ΜΘ1202 3 4
6, 8 Μαθηματικά και Λογοτεχνία ΜΘ1402 3 4
6, 8 Μουσική Εκπαίδευση ΤΕ1302 3 4
6, 8 Έννοιες Επιστημών της Γης στην Εκπαίδευση ΦΕ1301 3 4
6, 8 Έννοιες Βιολογίας και Οικολογίας και η Διδακτική τους ΦΕ1302 3 4
6, 8 Νευροεπιστήμη και Εκπαίδευση ΨΧ1203 3 4
6, 8 Εφαρμογές Ψυχολογίας στην Ειδική Αγωγή ΨΧ1209 3 4
6, 8 Η ανθρώπινη ανάπτυξη ως κοινωνική κατασκευή ΨΧ1301 2 4
6, 8 Εφαρμογές Παιδαγωγικής Ψυχολογίας ΨΧ1316 3 4 ΨΧ0203
6, 8 Θέματα Γνωστικής Ανάπτυξης ΨΧ1317 3 4
6,8 Εικαστικές Τέχνες ΙΙ ΤΕ1301 3 4
7 Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού ΗΥ1406 3 4 ΗΥ0601
7 Ειδικά Θέματα ΤΠΕ και Πληροφορικής για το Δημοτικό Σχολείο ΗΥ1408 2 4 ΗΥ0601
7 Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων και Οργανωσιακή Συμπεριφορά ΚΝ1201 3 4
7 Διασκεδαστικά Μαθηματικά και επίλυση προβλημάτων ΜΘ1201 3 4 ΜΘ0101

ΜΘ0202

7 Στατιστική στην Εκπαίδευση ΠΕ1104 3 4

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (αλφαβητική ανά κύκλο –κωδικό / αύξουσα ανά εξάμηνο)

 

Εξάμηνο Τίτλος Μαθήματος Κωδ. Ώρες ECTS Προαπ.
4, 6, 8 Λεξιλόγιο: Θεωρία και διδασκαλία ΓΛ1206 3 4
5, 7 Κοινωνιογλωσσολογία ΓΛ1202 2 4
5, 7 Γλωσσική πολυμορφία και γλωσσική διδασκαλία στο Δημοτικό Σχολείο ΓΛ1302 2 4
5, 7 Εισαγωγή στην Πραγματολογία και στην Ανάλυση Λόγου ΓΛ1303 2 4
6 Αυτόνομη έρευνα στη Γλώσσα ΓΛ1410 3 4
6, 8 Γραμματισμός και σχεδιασμός Γλωσσικού μαθήματος ΓΛ1203 3 4
6, 8 Διδασκαλία και μάθηση με τη χρήση των ΤΠΕ ΗΥ0702 3 4 ΗΥ0601
6, 8 Διαδικτυακά περιβάλλοντα μάθησης ΗΥ1306 3 4 ΗΥ0601
7 Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού ΗΥ1406 3 4 ΗΥ0601
7 Ειδικά Θέματα ΤΠΕ και Πληροφορικής για το Δημοτικό Σχολείο ΗΥ1408 2 4 ΗΥ0601
3, 5, 7 Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης (19ς-20ς αι.) ΙΣ1402 3 4  
6, 8 Ο Ελληνικός κόσμος στα χρόνια της Οθωμανικής διακυβέρνησης ΙΣ1102 3 4
5, 7 Εκπαίδευση, Κοινωνία και Κοινωνική Δικαιοσύνη ΚΝ1318 2 4
6, 8 Κοινωνιολογική Ανάλυση Παιδαγωγικών Πρακτικών ΚΝ1319 3 4 ΚΝ1102
7 Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων και Οργανωσιακή Συμπεριφορά ΚΝ1201 3 4
3, 5, 7 Έμφυλες Ιδεολογίες, Ταυτότητες και Λογοτεχνία ΛΓ1107 2 4  
3, 5, 7 Νεοελληνική Ποίηση ΛΓ1205 2 4  
4, 6, 8 Νεοελληνική Πεζογραφία ΛΓ1204 2 4  
5, 7 Η Θεωρία της Λογοτεχνίας και η διδακτική της αξιοποίηση: Προσεγγίζοντας κείμενα της νεότερης ελληνικής πεζογραφίας ΛΓ1307 2 4
5, 7 Κριτικά Ζητήματα Διδακτικής των Μαθηματικών: Εθνογραφία και Μαθηματική Εκπαίδευση ΜΘ1304 3 4
5, 7 Σχεδιασμός και Εφαρμογή Διδακτικών Σεναρίων στα Μαθηματικά ΜΘ1305 3 4 ΜΘ0303
6, 8 Εισαγωγή στη Λογική και την κριτική σκέψη ΜΘ1202 3 4
6, 8 Μαθηματικά και Λογοτεχνία ΜΘ1402 3 4
7 Διασκεδαστικά Μαθηματικά και επίλυση προβλημάτων ΜΘ1201 3 4 ΜΘ0101

ΜΘ0202

3, 5, 7 Μουσειοπαιδαγωγική εκπαίδευση ΠΕ1205 3 4
3, 5, 7 Εκπαίδευση – Δημοκρατία – Πολίτης ΠΕ1302 3 4
3, 5, 7 Θρησκειολογία ΠΕ1304 3 4
3, 5, 7 Εισαγωγή στην Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης ΠΕ1306 3 4
3, 5, 7 Θεωρία του σχολείου – Τυπικές, μη τυπικές και άτυπες μορφές εκπαίδευσης ΠΕ1308 3 4
4 Άσκηση διδακτικών δεξιοτήτων μέσω Μικροδιδασκαλίας ΠΕ1103 3 4
4, 6, 8 Διδασκαλία και Παιδαγωγική αλληλεπίδραση στη Σχολική Τάξη ΠΕ1108 3 4
4, 6, 8 Οπτικός Γραμματισμός και πολυτροπικότητα ΠΕ1303 3 4
4, 6, 8 Γεωγραφία και η διδασκαλία της στο Δημοτικό σχολείο ΠΕ1318 3 4
4, 6, 8 Κοινωνική Παιδαγωγική ΠΕ1319 3 4
4, 6, 8 Κριτική Παιδαγωγική ΠΕ1320 3 4
5, 7 Η εκπαίδευση στον Κινηματογράφο ΠΕ1315 3 4
5, 7 Συγκριτική Παιδαγωγική ΠΕ1317 3 4
7 Στατιστική στην Εκπαίδευση ΠΕ1104 3 4
3, 5, 7 Εικαστικές Τέχνες Ι ΤΕ0501 3 4
5, 7 Μουσική στο σύγχρονο σχολείο ΤΕ1303 3 4  
5, 7 Θεατρική Αγωγή στο Δημοτικό Σχολείο ΤΕ1401 3 4
6, 8 Μουσική Εκπαίδευση ΤΕ1302 3 4
6,8 Εικαστικές Τέχνες ΙΙ ΤΕ1301 3 4
5, 7 Πειραματική διδασκαλία Φυσικών Επιστημών ΦΕ0302 3 4  
5, 7 Εκπαίδευση για το περιβάλλον ΦΕ1303 3 4  
6, 8 Έννοιες Επιστημών της Γης στην Εκπαίδευση ΦΕ1301 3 4
6, 8 Έννοιες Βιολογίας και Οικολογίας και η Διδακτική τους ΦΕ1302 3 4
3, 5, 7 Εισαγωγή στην Επιστημολογία ΦΣ0301 3 4
3, 5, 7 Μοντέλα και μέθοδοι διαπαιδαγώγησης στην αρχαιότητα και στον νεότερο κόσμο ΦΣ0302 3 4
4, 6, 8 Φιλοσοφώντας με παιδιά: Θέματα και διδακτικές πρακτικές στο Δημοτικό Σχολείο ΦΣ1309 3 4
3, 5, 7 Κοινωνικές σχέσεις και προβλήματα προσαρμογής στο Σχολείο ΨΧ1307 3 4
5, 7 Συμβουλευτική Ψυχολογία στην Εκπαίδευση ΨΧ1103 3 4
5, 7 Η αφηγηματική προσέγγιση στην κατανόηση της ανθρώπινης ανάπτυξης ΨΧ1104 3 4
5, 7 Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία ΨΧ1305 3 4
6, 8 Νευροεπιστήμη και Εκπαίδευση ΨΧ1203 3 4
6, 8 Εφαρμογές Ψυχολογίας στην Ειδική Αγωγή ΨΧ1209 3 4
6, 8 Η ανθρώπινη ανάπτυξη ως κοινωνική κατασκευή ΨΧ1301 2 4
6, 8 Εφαρμογές Παιδαγωγικής Ψυχολογίας ΨΧ1316 3 4 ΨΧ0203
6, 8 Θέματα Γνωστικής Ανάπτυξης ΨΧ1317 3 4