Για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απαιτείται η συγκέντρωση ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων (ECTS) οι οποίες κατανέμονται στα διδασκόμενα μαθήματα καθώς και στη διπλωματική εργασία ή στην εναλλακτική της διπλωματικής εργασίας, δηλ. στην επιτυχή ολοκλήρωση 2 (δύο) εξειδικευμένων εργαστηριακών μαθημάτων καθοδηγούμενης επιστημονικής έρευνας, όπως φαίνεται στους πίνακες που ακολουθούν. Στο ΠΜΣ “Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης” προσφέρονται εννέα (9) μαθήματα τα οποία είναι όλα υποχρεωτικά και των οποίων οι τίτλοι δίνονται στους παρακάτω πίνακες. Από αυτά, προσφέρονται τέσσερα (4) μαθήματα (ΑΥ1, ΑΥ2, ΒΥ8, ΑΥ4) στο πρώτο εξάμηνο και τέσσερα (4) μαθήματα (ΒΥ5, ΒΥ6, ΒΥ7, ΑΥ3) στο δεύτερο εξάμηνο σπουδών ενώ στο τρίτο εξάμηνο οι φοιτητές/τριες παρακολουθούν ένα (1) ακόμα μάθημα (ΓΥ9) και εκπονούν τη διπλωματική ερευνητική εργασία ή εναλλακτικά προς την εκπόνηση της διπλωματικής συμμετέχουν και ολοκληρώνουν με επιτυχία 2 (δύο) εξειδικευμένα εργαστηριακά μαθήματα, επιπλέον των 9 (εννέα) μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών, με αντικείμενο τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή μιας καθοδηγούμενης συλλογικής επιστημονικής έρευνας. Στο πλαίσιο των μαθημάτων του προγράμματος προσφέρονται σεμινάρια, η παρακολούθηση των οποίων είναι υποχρεωτική.

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ/ ECTS
  Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΑΥ1 Οργανωτική Ψυχολογία με εφαρμογές στην εκπαιδευτική διοίκηση Α΄ 7,5
ΑΥ2 Εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πράξη και στην εκπαιδευτική διοίκηση Α΄ 7,5
ΒΥ8 Κοινωνία και Εκπαιδευτική Πολιτική – Συγκριτική μελέτη δομών, διοίκησης και ανάπτυξης εκπαιδευτικών συστημάτων στον ευρωπαϊκό χώρο. Α΄ 7,5
ΑΥ4 Βασικές αρχές διοίκησης – Διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων Α΄ 7,5
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30
 
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΒΥ5 Ηγεσία και  Σχολική αποτελεσματικότητα Β΄ 7,5
ΒΥ6 Εκπαιδευτική αξιολόγηση – Σχεδιασμός και προγραμματισμός Β΄ 7,5
ΒΥ7 Ανάπτυξη και διαχείριση  καινοτομιών στο σχολείο Β΄ 7,5
ΑΥ3 Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας- Στατιστική Β΄ 7,5
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30
 
Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟ
ΓΥ9 Ειδικά Θέματα Παιδαγωγικής Ανάπτυξης του σχολείου Γ΄ 5
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Ή

2 (δύο) Εξειδικευμένα Εργαστηριακά Μαθήματα Καθοδηγούμενης Συλλογικής Επιστημονικής Έρευνας

Γ΄ 25
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30
   
Γενικό Σύνολο 90