ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ (από 1/ 05/ 2024 – 30/06/ 2024)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (από 1/ 05/ 2024 – 30/06/ 2024)  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» στοχεύει στην οικοδόμηση γνώσεων και ικανοτήτων στους πτυχιούχους του, έτσι ώστε αυτοί να είναι σε θέση να:
 • Σχεδιάζουν και να υλοποιούν συνεργατικά δράσεις ανάπτυξης του σχολείου.
 • Προωθούν δράσεις οι οποίες προάγουν ένα δημοκρατικά οργανωμένο, ενταξιακά προσανατολισμένο και πολιτισμικά ευαίσθητο σχολικό περιβάλλον.
 • Προωθούν πρακτικές ουσιαστικής ισότητας ευκαιριών για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.
 • Αξιολογούν τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα σε ατομικό και οργανωσιακό επίπεδο.
 • Προωθούν αλλαγές και καινοτομίες με στόχο τη βελτίωση του συνόλου των λειτουργιών και του πλέγματος σχέσεων του σχολείου.
 • Αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες για συνεργατική μάθηση και λειτουργία δικτύων επικοινωνίας.
 • Προωθούν την ερευνητική κουλτούρα και τη λειτουργία του σχολείου ως ‘οργανισμού που μαθαίνει’.
 • Σχεδιάζουν και να υλοποιούν ερευνητικά σχέδια, συμβάλλοντας έτσι στην εξέλιξη της Παιδαγωγικής Επιστήμης, γενικότερα, και του πεδίου της Εκπαιδευτικής Διοίκησης ειδικότερα.
Το Π.Μ.Σ. εκπαιδεύει και προετοιμάζει εν ενεργεία και μελλοντικούς εκπαιδευτικούς για να ανταποκριθούν στις διανοητικές και πρακτικές προκλήσεις της διοίκησης, της οργάνωσης και της παιδαγωγικής ανάπτυξης του σημερινού, αλλά και του αυριανού σχολείου, παρέχοντας μια σύγχρονη οπτική για τη σχολική ηγεσία, ως σύνολο θεωρητικά θεμελιωμένων πρακτικών διοικητικής, παιδαγωγικής και επιστημονικής καθοδήγησης, τόσο στο μακροεπίπεδο της εκπαιδευτικής διοίκησης, όσο και στο μικροεπίπεδο του σχολείου. Κεντρικός στόχος του Π.Μ.Σ. είναι να καλλιεργήσει στους/στις φοιτητές/τριες του τη γνώση και τη διάθεση να δημιουργήσουν θετικές εκπαιδευτικές εμπειρίες για όλους τους εμπλεκόμενους – μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς – παρακολουθώντας τις κοινωνικές αλλαγές, αντιμετωπίζοντας ως εκπαιδευτική ευκαιρία την επίκαιρη πολυπολιτισμικότητα και μετασχηματίζοντας το σχολείο σε οργανισμό που μαθαίνει, με γνώμονα τη διασφάλιση ουσιαστικά ίσων ευκαιριών μάθησης για όλους.
 • Το Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε  πτυχιούχους των Σχολών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής καθώς και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. που έχουν παιδαγωγική επάρκεια.
 • Το Πρόγραμμα διαρκεί τρία εξάμηνα. 
 • Τα τέλη φοίτησης ορίζονται σε 2.350 ευρώ και πληρώνονται σε τρεις δόσεις.
 • Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» γίνονται κάθε Παρασκευή απόγευμα (18:00-22:00) και Σάββατο πρωί (9:00-15:00).
 • H διδασκαλία των μαθημάτων είναι μικτή και συνίσταται σε: α) δια ζώσης διδασκαλία και β) σε εξ αποστάσεως διδασκαλία.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Regional ISATT24 Conference in Greece:Imagining Possible Futures of Teaching and Learning
8 – 10 November 2024, Pedagogical Department of Primary Education, University of Thessaly in the city of Volos, Greece

Επιστημονικό Συμπόσιο με θέμα «Επιστήμες της Αγωγής: παρελθόν, παρόν, μέλλον»

Επιστημονικό Συνέδριο Λευκωσία, 12-13 Απριλίου 2024

CESE Thessaloniki Conference – Call for Papers

European Conference on Educational Research, 2024, Nicosia