Στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης υπάρχουν 2 (δύο) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

 

 1. Σχεδιασμός Μαθήματος και Ανάπτυξη Διδακτικού Υλικού σε Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης
 1. Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός Μαθήματος και Ανάπτυξη Διδακτικού Υλικού σε Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης» (προηγούμενη ονομασία «Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης και Παραγωγή Διδακτικού Υλικού») λειτουργεί από το 2003-04 και απονέμει τα ακόλουθα δύο Διπλώματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ):

Α) “Σχεδιασμός Μαθήματος και Ανάπτυξη Διδακτικού Υλικού σε Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης στις Θετικές Επιστήμες”,

Β) “Σχεδιασμός Μαθήματος και Ανάπτυξη Διδακτικού Υλικού σε Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης στις Επιστήμες του Ανθρώπου”.

Ο σύγχρονος δάσκαλος και η σύγχρονη δασκάλα, ανεξαρτήτως της βαθμίδας στην οποία διδάσκουν, εργάζονται σε ένα περιβάλλον μάθησης και διδασκαλίας αρκετά διαφορετικό από εκείνο λίγων μόνο δεκαετιών πριν. Οι τάξεις, όπως και τα άλλα περιβάλλοντα διδασκαλίας και μάθησης στα οποία εισέρχονται είναι περισσότερο διαφοροποιημένα γλωσσικά και πολιτισμικά. Η διδασκαλία και η μάθηση αντικατοπτρίζεται ολοένα και λιγότερο στη μεταφορά τροφού-τρεφόμενου ή ενεργητικού ομιλητή και παθητικού ακροατή και κατανοείται ολοένα και περισσότερο ως διαλογική σχέση. Παράλληλα θεωρείται δεδομένη η ενσωμάτωση στη διδασκαλία και τη μάθηση όλων των μαθητών και των μαθητριών ποικίλων ικανοτήτων. Επιπρόσθετα, η ίδια η προς απόκτηση γνώση έχει αυξηθεί και σε ορισμένες τουλάχιστον περιπτώσεις εξελίσσεται διαρκώς. Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας διαμεσολαβούν ολοένα και περισσότερο στην παραγωγή, απόκτηση και συντήρηση των γνώσεων, ενώ τεχνολογικές και επιστημολογικές εξελίξεις τονίζουν τον διεπιστημονικό χαρακτήρα των νέων γνώσεων, συναντώντας παλαιότερα ζητούμενα των επιστημών της εκπαίδευσης.

Το σύγχρονο περιβάλλον μάθησης και διδασκαλίας λοιπόν, όντας πιο φιλελεύθερο, διαλογικό και ανομοιογενές είναι πιο πολύπλοκο από ό,τι στο παρελθόν, οπότε η παθητική παρακολούθηση του εγχειριδίου και η πιστή κάλυψη μιας προβλεπόμενης ύλης από τον διδάσκοντα ή τη διδάσκουσα δεν αρκούν πια.

Εξαιτίας των παραπάνω συνθηκών, ο σχεδιασμός ενός μαθήματος σήμερα έχει γίνει πιο περίπλοκος και ο δάσκαλος και η δασκάλα θα πρέπει να είναι σε θέση να σχεδιάζουν μαθήματα που απαντούν στα αιτήματα για μη μετωπική, μη μονοφωνική διδασκαλία, για ομαδική εργασία, για μεγαλύτερη αυτενέργεια από τη μεριά των μαθητών και μαθητριών, για ενσωμάτωση όλων των ποικίλων μορφών ετερότητας που απαντούν στο σύγχρονο περιβάλλον μάθησης και διδασκαλίας. Εντέλει, ο δάσκαλος και η δασκάλα και των δύο βαθμίδων της εκπαίδευσης είναι αναγκαίο να είναι ικανοί να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον διαλογικής ανακάλυψης, επιλέγοντας διδακτικούς στόχους, δημιουργώντας ή προσαρμόζοντας το υπάρχον διδακτικό υλικό, σχεδιάζοντας μαθήματα και διδακτικές προσεγγίσεις και αξιολογώντας το διδακτικό τους έργο. Ένα έργο το οποίο δεν μπορεί παρά να παρακολουθεί κριτικά τις τεχνολογικές εξελίξεις και τα ευρήματα και τις αντιλήψεις των σύγχρονων επιστημών της εκπαίδευσης και της διδακτικής.

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Σχεδιασμός Μαθήματος και Ανάπτυξη Διδακτικού Υλικού σε Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης» αποσκοπεί στην εξειδίκευση των φοιτητών και φοιτητριών του:

α) Σε θέματα σχεδιασμού της διδασκαλίας στο πλαίσιο σύγχρονων περιβαλλόντων μάθησης που χαρακτηρίζονται, μεταξύ άλλων, από:

 • εποικοδομητικού τύπου διδακτικές προσεγγίσεις,
 • συνεργατικές και διαφοροποιημένες, διαθεματικές/διεπιστημονικές διαδικασίες μάθησης, καθώς και
 • από τη λειτουργική και κριτική ένταξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία.

β) Στην ανάπτυξη έντυπου και ηλεκτρονικού διδακτικού υλικού (βιβλία, φυλλάδια εργασίας, εκπαιδευτικό λογισμικό) ποιότητας, σύμφωνα με τα πορίσματα των πιο πρόσφατων ερευνών της διδακτικής των διαφόρων μαθημάτων, αναγκαίου για τη διδασκαλία και μάθηση μέσα σε σύγχρονα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ελληνικών πανεπιστημίων ή ΤΕΙ ή αντίστοιχων τμημάτων πανεπιστημίων εξωτερικού με σπουδές αναγνωρισμένες ως ισότιμες των ελληνικών πανεπιστημίων ή ΤΕΙ. Ειδικότερα, σε κάθε κατεύθυνση γίνονται δεκτοί απόφοιτοι ως εξής:

Α΄ Κατεύθυνση: α) Απόφοιτοι Παιδαγωγικών Τμημάτων και β) Απόφοιτοι Σχολών Θετικών Επιστημών ή πτυχιούχοι Πολυτεχνικών Σχολών και ΤΕΙ που έχουν παιδαγωγική επάρκεια μετά από φοίτηση στην ΑΣΠΑΙΤΕ ή πρώην ΣΕΛΕΤΕ.

Β΄ Κατεύθυνση: α) Απόφοιτοι Παιδαγωγικών Τμημάτων, β) Απόφοιτοι άλλων τμημάτων Φιλοσοφικών Σχολών και Σχολών Επιστημών του Ανθρώπου, και γ) Απόφοιτοι Σχολών ΦΠΨ .

Η Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει για την εισαγωγή πτυχιούχων και άλλων συναφών τμημάτων στις δύο κατευθύνσεις. Σε περίπτωση που σε κάποια κατεύθυνση υπάρξει έλλειψη επιτυχόντων, ο αριθμός συμπληρώνεται από τους επιλαχόντες της άλλης κατεύθυνσης.

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Σχεδιασμός Μαθήματος και Ανάπτυξη Διδακτικού Υλικού σε Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης» διαρθρώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν έξι (6) μαθήματα και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τρία (3) έτη. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) είναι 90 ECTS.

 1. Διοίκηση

Το ΠΜΣ «Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης και Παραγωγή Διδακτικού Υλικού», διοικείται από τη Συνέλευση του ΠΤΔΕ.

Για την καλύτερη οργάνωση και διεξαγωγή του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στο ΠΤΔΕ, η Συνέλευση ορίζει τα μέλη των επιτροπών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Συντονιστική Επιτροπή. Είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον συντονισμό λειτουργίας του προγράμματος, καθώς και να εισηγείται στη Συνέλευση κάθε θέμα σχετικό με το περιεχόμενο σπουδών του ΠΜΣ και τον καθορισμό διδασκόντων.
 • Επιτροπή Επιλογής. Είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των φακέλων των υποψηφίων, την επιλογή των θεμάτων εξετάσεων και για τη σύνταξη του πίνακα κατάταξης των υποψηφίων.
 • Συμβουλευτική Επιτροπή. Αποτελείται από τα μέλη ΔΕΠ και άλλους διδάσκοντες και είναι αρμόδια για την καθοδήγηση και επίβλεψη των υποψηφίων.
 • Επιτροπή Οικονομικής Διαχείρισης. Είναι αρμόδια για τη διαχείριση των εσόδων και εξόδων του ΠΜΣ.
 • Επιτροπή Εσωτερικής Αξιολόγησης. Αξιολογεί και εισηγείται βελτιώσεις της λειτουργίας του ΠΜΣ.
 • Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας. Αξιολογεί τις ερευνητικές προτάσεις των φοιτητών στο πλαίσιο της εκπόνησης των διπλωματικών τους εργασιών και εξασφαλίζει ότι το περιεχόμενο και ο τρόπος διεξαγωγής τους ακολουθεί την ισχύουσα νομοθεσία.
 1. Σπουδές

Διδασκόμενα μαθήματα

α. Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών προσφέρονται 8 μαθήματα των οποίων οι τίτλοι δίνονται στον πίνακα 1.

Από αυτά τα 1, 2 και 3 είναι υποχρεωτικά και διδάσκονται στο α΄ εξάμηνο. Τα μαθήματα 4, 5 και 6 είναι υποχρεωτικά και διδάσκονται στο β΄ εξάμηνο στην Α΄ Κατεύθυνση. Τα μαθήματα 7, 8 και 9 είναι υποχρεωτικά και διδάσκονται στο β΄ εξάμηνο στη Β΄ Κατεύθυνση.

Τα μαθήματα και οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες ορίζονται ως εξής:

Μαθήματα Εξάμηνο Πιστωτικές μονάδες (ECTS)
1. Σύγχρονες προσεγγίσεις στη μάθηση και στην εκπαιδευτική πράξη Υ − α΄ εξαμήνου 10
2. Η εκπαιδευτική έρευνα και οι μέθοδοι της Υ − α΄ εξαμήνου 10
3. Διδασκαλία και μάθηση με ΤΠΕ και ανάπτυξη διδακτικού υλικού Υ − α΄ εξαμήνου 10
4. Διδασκαλία και μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες και ανάπτυξη διδακτικού υλικού Υ − β΄ εξαμήνου

Α΄ Κατεύθυνσης

10
5. Διδασκαλία και μάθηση στα Μαθηματικά και ανάπτυξη διδακτικού υλικού Υ − β΄ εξαμήνου,

Α΄ Κατεύθυνσης

10
6. Ζητήματα της Μαθηματικής Εκπαίδευσης και ανάπτυξη διδακτικού υλικού Υ − β΄ εξαμήνου,

Α΄ Κατεύθυνσης

10
7. Εισαγωγή στην έρευνα για τη διδασκαλία και τη μάθηση της Γλώσσας Υ − β΄ εξαμήνου,

Β΄ Κατεύθυνσης

10
8. Διδασκαλία και μάθηση της Λογοτεχνίας και ανάπτυξη διδακτικού υλικού Υ − β΄ εξαμήνου,

Β΄ Κατεύθυνσης

10
9. Διδασκαλία και μάθηση της Ιστορίας και ανάπτυξη διδακτικού υλικού Υ − β΄ εξαμήνου,

Β΄ Κατεύθυνσης

10
Διπλωματική Εργασία γ΄ εξάμηνο 30

Παράλληλα με τα μαθήματα, στο ΠΜΣ προσφέρονται σεμινάρια όπως περιγράφονται παρακάτω. Από αυτά, τα σεμινάρια με αριθμό 2, 3, 4 και 5 είναι υποχρεωτικά.

Πίνακας 2

  1. Σεμινάρια από επιστήμονες κύρους από την Ελλάδα και το εξωτερικό για θέματα ιδιαίτερου ερευνητικού ενδιαφέροντος για το ΠΜΣ.
  2. Σεμινάριο διάρκειας ενός εξαμήνου για την εκμάθηση λογισμικών ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας, συνοδευτικά του μαθήματος του α’ εξαμήνου “Η εκπαιδευτική έρευνα και οι μέθοδοί της”.
  3. Σεμινάριο για την εκμάθηση διαδικτυακών λογισμικών ανοιχτού τύπου οργάνωσης βιβλιογραφικών πηγών και άλλου ερευνητικού υλικού.
  4. Σεμινάριο για την εκμάθηση εργαλείων ανάπτυξης και χρήσης εκπαιδευτικού ψηφιακού υλικού.
  5. Σεμινάριο καθοδήγησης για την εκπόνηση και συγγραφή επιστημονικής εργασίας.

 

 1. Κανονισμός Λειτουργίας

 

 1. ΦΕΚ Λειτουργίας

 

 1. Υποχρεώσεις και αξιολόγηση φοιτητών

α. Η διδασκαλία κάθε μεταπτυχιακού μαθήματος διαρκεί 13 εβδομάδες και επί τρεις διδακτικές ώρες ανά εβδομάδα. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Απουσία σε περισσότερες των 3 συναντήσεων ενός μαθήματος έχει ως συνέπεια ο φοιτητής να το παρακολουθήσει εξαρχής όταν αυτό προσφερθεί εκ νέου.

β. Η διδασκαλία και οι εξετάσεις στο ΠΜΣ γίνονται στην ελληνική γλώσσα, ενώ η βιβλιογραφία και αρθρογραφία θα καλύπτει ελληνικές και διεθνείς πηγές. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως πρόσκληση αλλοδαπού διδάσκοντα, η διδασκαλία μπορεί να γίνει στην Αγγλική γλώσσα.

γ. Η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών γίνεται βάσει του βαθμού της τελικής εξέτασης και του τυχόν βαθμού σε ερευνητικές ή άλλες εργασίες που του έχουν ανατεθεί στο πλαίσιο των μαθημάτων.

 1. Απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε 6 μαθήματα όπως αυτά περιγράφονται παραπάνω, η επιτυχής παρακολούθηση των υποχρεωτικών σεμιναρίων, καθώς και η εκπόνηση πρωτότυπης Διπλωματικής Εργασίας υπό την επίβλεψη τριών μελών ΔΕΠ. Η Διπλωματική Εργασία υποβάλλεται και υποστηρίζεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων του ΠΜΣ. Η υποστήριξη της εργασίας γίνεται ενώπιον τριμελούς επιτροπής του ΠΜΣ σε δημόσια παρουσίαση.

 

 

 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ:ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αντικείμενο – Σκοπός

Το Π.Μ.Σ. εκπαιδεύει και προετοιμάζει εν ενεργεία και μελλοντικούς εκπαιδευτικούς για να ανταποκριθούν στις διανοητικές και πρακτικές προκλήσεις της διοίκησης, της οργάνωσης και της παιδαγωγικής ανάπτυξης του σημερινού, αλλά και του αυριανού σχολείου, παρέχοντας μια σύγχρονη οπτική για την σχολική ηγεσία, ως σύνολο θεωρητικά θεμελιωμένων πρακτικών διοικητικής, παιδαγωγικής και επιστημονικής καθοδήγησης, τόσο στο μακροεπίπεδο της εκπαιδευτικής διοίκησης, όσο και στο μικροεπίπεδο του σχολείου. Κεντρικός στόχος του Π.Μ.Σ. είναι να καλλιεργήσει στους/στις φοιτητές/τριες του τη γνώση και τη διάθεση να δημιουργήσουν θετικές εκπαιδευτικές εμπειρίες για όλους τους εμπλεκόμενους – μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς – παρακολουθώντας τις κοινωνικές αλλαγές, αντιμετωπίζοντας ως εκπαιδευτική ευκαιρία την επίκαιρη πολυπολιτισμικότητα και μετασχηματίζοντας το σχολείο σε οργανισμό που μαθαίνει, με γνώμονα τη διασφάλιση ουσιαστικά ίσων ευκαιριών μάθησης για όλους. Ειδικότερα, το Π.Μ.Σ. στοχεύει στην οικοδόμηση γνώσεων και ικανοτήτων στους πτυχιούχους του, έτσι ώστε αυτοί να είναι σε θέση να:

 • Σχεδιάζουν και να υλοποιούν συνεργατικά δράσεις ανάπτυξης του σχολείου.
 • Προωθούν δράσεις οι οποίες προάγουν ένα δημοκρατικά οργανωμένο, ενταξιακά προσανατολισμένο και πολιτισμικά ευαίσθητο σχολικό περιβάλλον.
 • Προωθούν πρακτικές ουσιαστικής ισότητας ευκαιριών για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.
 • Αξιολογούν τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα σε ατομικό και οργανωσιακό επίπεδο.
 • Προωθούν αλλαγές και καινοτομίες με στόχο τη βελτίωση του συνόλου των λειτουργιών και του πλέγματος σχέσεων του σχολείου.
 • Αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες για συνεργατική μάθηση και λειτουργία δικτύων επικοινωνίας.
 • Προωθούν την ερευνητική κουλτούρα και τη λειτουργία του σχολείου ως ‘οργανισμού που μαθαίνει’.
 • Σχεδιάζουν και να υλοποιούν ερευνητικά σχέδια, συμβάλλοντας έτσι στην εξέλιξη της Παιδαγωγικής Επιστήμης, γενικότερα, και του πεδίου της Εκπαιδευτικής Διοίκησης ειδικότερα.

Το Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε πτυχιούχους των Σχολών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής καθώς και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. που έχουν παιδαγωγική επάρκεια. Το Πρόγραμμα διαρκεί τρία εξάμηνα. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής είναι η πιστοποιημένη από επίσημους φορείς γνώση της αγγλικής ή γερμανικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2 (όπως αυτή ορίζεται από τον Α.Σ.Ε.Π.). Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Αγγλόφωνου ή Γερμανόφωνου Πανεπιστημίου.

Όργανα λειτουργίας του ΠΜΣ

Για την οργάνωση και την εν γένει λειτουργία του ΠΜΣ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τον κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αρμόδια όργανα είναι:

 • Η Συνέλευση του τμήματος στην οποία συμμετέχουν τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και είναι αρμόδια για τον ορισμό των μελών όλων των επιτροπών, τον ορισμό του Διευθυντή Σπουδών καθώς και για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από επί μέρους διατάξεις.
 • Η Συντονιστική επιτροπή η οποία ορίζεται από τη Συνέλευση του τμήματος και απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό λειτουργίας του Προγράμματος Σπουδών.
 • Ο Διευθυντής του ΠΜΣ ο οποίος ορίζεται από τη Συνέλευση του τμήματος και μπορεί να ασκεί τα καθήκοντά του με μερική απαλλαγή από τις διδακτικές του υποχρεώσεις. Ο Διευθυντής του ΠΜΣ προεδρεύει της Συντονιστικής Επιτροπής και εισηγείται στη Συνέλευση του τμήματος κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική εφαρμογή του ΠΜΣ.

Επιτροπές Π.Μ.Σ. «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης»

Διευθυντής Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης” είναι ο Καθηγητής Γκόβαρης Χρήστος και Αναπληρώτρια Διευθύντρια Σπουδών η Αναπλ. Καθηγήτρια Λαζαρίδου Αγγελική.

Συντονιστική Επιτροπή:

 1. Χρήστος Γκόβαρης
 2. Αγγελική Λαζαρίδου
 3. Σταυρούλα Καλδή
 4. Νικόλαος Χανιωτάκης
 5. Βασίλειος Κόλλιας

Επιτροπή Επιλογής:

 1. Χρήστος Γκόβαρης
 2. Σταυρούλα Καλδή
 3. Αγγελική Λαζαρίδου

Συμβουλευτική Επιτροπή

 1. Ελένη Ανδρέου
 2. Σταυρούλα Καλδή
 3. Αικατερίνη Βούλγαρη

Επιτροπή Οικονομικής Διαχείρισης:

 1. Χρήστος Γκόβαρης
 2. Αγγελική Λαζαρίδου
 3. Νικόλαος Χανιωτάκης

Επιτροπή Εσωτερικής Αξιολόγησης:

 1. Βασίλειος Κόλλιας
 2. Γεώργιος Τέκος
 3. Μαρία Χατζή

Επιτροπή Δεοντολογίας:

 1. Αντώνιος Σμυρναίος,
 2. Ευγενία Βασιλάκη
 3. Μαγδαληνή Κολοκυθά

Κατηγορίες και επιλογή εισαγόμενων φοιτητών/τριών

 1. Κατηγορίες υποψηφίων- προϋποθέσεις συμμετοχής

Στο Π.Μ.Σ. «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των Σχολών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής καθώς και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι, οι οποίοι διαθέτουν παιδαγωγική επάρκεια.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο ΠΜΣ γίνεται με συνεκτίμηση των κριτηρίων της κείμενης νομοθεσίας καθώς και του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής είναι η πιστοποιημένη από επίσημους φορείς γνώση της αγγλικής ή γερμανικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2 (όπως αυτή ορίζεται από τον Α.Σ.Ε.Π.). Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Αγγλόφωνου ή Γερμανόφωνου Πανεπιστημίου.

 1. Συνεκτιμώμενα προσόντα

Για την επιλογή των υποψηφίων στο ΠΜΣ συνεκτιμώνται τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί στη Γραμματεία του ΠΜΣ.

Τέτοια προσόντα είναι: ο βαθμός πτυχίου βασικών σπουδών, η κατοχή άλλων πανεπιστημιακών πτυχίων πέραν του πρώτου, η κατοχή διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού διπλώματος, η προϋπηρεσία στην εκπαίδευση, η κατοχή θέσης στελέχους της εκπαίδευσης (προϊσταμένου εκπαίδευσης, συμβούλου, διευθυντή και υποδιευθυντή σχολείου), η οργάνωση καινοτόμων προγραμμάτων στο σχολείο ή/και η συμμετοχή σε διακρατικά προγράμματα ανταλλαγών, η πτυχιακή εργασία, το επιστημονικό και ερευνητικό έργο των υποψηφίων που είναι δημοσιευμένο σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων και είναι σχετικό με εκπαιδευτικά θέματα, το επίπεδο γνώσης της Αγγλικής ή Γερμανικής, η κατοχή πτυχίου δεύτερης ξένης γλώσσας πέραν της αγγλικής ή γερμανικής γλώσσας, η συνάφεια μαθημάτων προπτυχιακών σπουδών με τα μαθήματα του Π.Μ.Σ., η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και η πιστοποιημένη γνώση χρήσης υπολογιστών.

Ο υπολογισμός των αξιολογικών μονάδων των προσόντων των υποψηφίων περιγράφεται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.

 1. Υποβολή δικαιολογητικών

Οι ημερομηνίες υποβολής των υποψηφιοτήτων, ανακοινώνονται στον ημερήσιο τύπο και στο διαδίκτυο δύο (2) τουλάχιστον μήνες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα αποτελέσματα επιλογής καθώς και για λοιπά θέματα, ενημερώνονται οι υποψήφιοι από τη Γραμματεία του ΠΜΣ και από την ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

Μέσα στην προθεσμία που ανακοινώνεται, οι ενδιαφερόμενοι/νες καταθέτουν το φάκελο της υποψηφιότητάς τους στη Γραμματεία του ΠΜΣ.

Ο φάκελος θα περιέχει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση υποψηφιότητας (ειδικό έντυπο από τη Γραμματεία Π.Μ.Σ.)
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο πτυχίου (με την αντίστοιχη αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ, αν προέρχεται από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού)
 • Πιστοποιητικό Σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών
 • Αναγνωρισμένα διπλώματα γνώσης ξένων γλωσσών
 • Βεβαίωση εκπόνησης πτυχιακής εργασίας (όπου να αναγράφονται το θέμα, ο βαθμός και οι επιβλέποντες καθηγητές) [εφόσον υπάρχει]
 • Αντίγραφα δημοσιεύσεων [εφόσον υπάρχουν]
 • Άλλα πτυχία Τμημάτων ΑΕΙ ή ΤΕΙ [εφόσον υπάρχουν] (με την αντίστοιχη αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ, αν προέρχονται από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού)
 • Μεταπτυχιακοί τίτλοι [εφόσον υπάρχουν] (με την αντίστοιχη αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ, αν προέρχονται από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού)
 • Διδακτορικός τίτλος [εφόσον υπάρχει] (με την αντίστοιχη αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ, αν προέρχεται από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού)
 • Βεβαίωση προϋπηρεσίας στη δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση [εφόσον υπάρχει]
 • Βεβαίωση προϋπηρεσίας σε διοικητική θέση στην εκπαίδευση [εφόσον υπάρχει]
 • Βεβαιώσεις οργάνωσης καινοτόμων προγραμμάτων ή συμμετοχής σε διακρατικά προγράμματα ανταλλαγών [εφόσον υπάρχουν]
 • Βεβαιώσεις συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα [εφόσον υπάρχουν]
 • Βεβαίωση πιστοποιημένων γνώσεων ΤΠΕ [εφόσον υπάρχει]
 • Άλλα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα μοριοδοτούμενα προσόντα
 1. Διαδικασία επιλογής

Η αξιολόγηση των υποψηφίων οι οποίοι μέσα στις προβλεπόμενες διατάξεις έχουν προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πραγματοποιείται σε δύο φάσεις:

1η Φάση. Επιλέγονται αρχικά όσοι υποψήφιοι έχουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, όπως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

2η Φάση. Στη δεύτερη φάση επιλογής γίνεται ο υπολογισμός των αξιολογικών μονάδων, με βάση το φάκελο κάθε υποψήφιου που έχει κατατεθεί στη Γραμματεία και κατατάσσονται οι υποψήφιοι ανάλογα με τον συνολικό αριθμό αξιολογικών μονάδων (α.μ.) που συγκέντρωσαν. Η αξιολόγηση γίνεται από την Επιτροπή επιλογής του Π.Μ.Σ. που έχει οριστεί από τη Συνέλευση του τμήματος.

 1. Υπολογισμός αξιολογικών μονάδων των προσόντων των υποψηφίων

Η αρμόδια επιτροπή συντάσσει δυο καταλόγους, στους οποίους κατατάσσονται οι υποψήφιοι των δυο ομάδων ανάλογα με τον συνολικό αριθμό αξιολογικών μονάδων (α.μ.) που συγκέντρωσαν και οι οποίες υπολογίζονται σύμφωνα με τους πίνακες που ακολουθούν. Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει τους υποψηφίους οι οποίοι διαθέτουν τουλάχιστον ένα (1) έτος προϋπηρεσία στη δημόσια ή στην ιδιωτική εκπαίδευση και η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει τους υποψηφίους οι οποίοι δεν διαθέτουν καθόλου προϋπηρεσία ή διαθέτουν προϋπηρεσία μικρότερη τους ενός (1) έτους.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κριτήρια μοριοδότησης προσόντων υποψηφίων με προϋπηρεσία στην εκπαίδευση

ΣΠΟΥΔΕΣ Αξιολογικές μονάδες (μέγιστος βαθμός)
Βαθμός πτυχίου βασικών σπουδών :
Άριστα 10
Λίαν Καλώς 8
Καλώς 5
Δεύτερο πτυχίο βασικών σπουδών 2
Διδακτορικό δίπλωμα

*Μοριοδοτείται μόνο ένας τίτλος διδακτορικών σπουδών

5
Μεταπτυχιακό δίπλωμα

*Μοριοδοτείται μόνο ένας τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών

3
Προϋπηρεσία στην εκπαίδευση (δημόσια ή ιδιωτική)
 • 1 έως 3 χρόνια
3
 • 3 έως 6 χρόνια
6
 • μεγαλύτερη από 6 χρόνια
8
Προϋπηρεσία σε διοικητική θέση ευθύνης στην εκπαίδευση (π.χ. διευθυντή σχολείου, σχολικού συμβούλου, διευθυντή εκπαίδευσης, κλπ.). 3
Οργάνωση καινοτόμων προγραμμάτων στο σχολείο ή/και συμμετοχή σε διακρατικά προγράμματα ανταλλαγών 3
Πτυχιακή εργασία 1
Πτυχιακή εργασία συναφής με το αντικείμενο του ΠΜΣ

*Μοριοδοτείται συνολικά μόνο μια πτυχιακή εργασία βασικού πτυχίου

2
Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές 1*Νδημοσιεύσεων
Δημοσιεύσεις σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά με κριτές 1*Νδημοσιεύσεων
Δημοσιεύσεις σε διεθνή πρακτικά συνεδρίων με κριτές 0,5*Νδημοσιεύσεων
Δημοσιεύσεις σε πρακτικά ελληνικών συνεδρίων με κριτές 0,5*Νδημοσιεύσεων
Δημοσιεύσεις σε ελληνόγλωσσους συλλογικούς τόμους 0,5*Νδημοσιεύσεων
Δημοσιεύσεις σε ξενόγλωσσους συλλογικούς τόμους 0,5*Νδημοσιεύσεων
Επίπεδο γνώσης της Αγγλικής ή Γερμανικής γλώσσας 4
Επίπεδο γνώσης δεύτερης ξένης γλώσσας 2
Συνάφεια μαθημάτων προπτυχιακών σπουδών με τα μαθήματα του ΠΜΣ 3
Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα 3
Πιστοποιημένες γνώσεις ΤΠΕ 2

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Κριτήρια μοριοδότησης προσόντων υποψηφίων χωρίς προϋπηρεσία στην εκπαίδευση

ΣΠΟΥΔΕΣ Αξιολογικές μονάδες (μέγιστος βαθμός)
Βαθμός πτυχίου βασικών σπουδών :
Άριστα 10
Λίαν Καλώς 8
Καλώς 5
Δεύτερο πτυχίο βασικών σπουδών 2
Διδακτορικό δίπλωμα

*Μοριοδοτείται μόνο ένας τίτλος διδακτορικών σπουδών

5
Μεταπτυχιακό δίπλωμα

*Μοριοδοτείται μόνο ένας τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών

3
Πτυχιακή εργασία 1
Πτυχιακή εργασία συναφής με το αντικείμενο του ΠΜΣ

*Μοριοδοτείται συνολικά μόνο μια πτυχιακή εργασία βασικού πτυχίου

2
Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές 1*Νδημοσιεύσεων
Δημοσιεύσεις σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά με κριτές 1*Νδημοσιεύσεων
Δημοσιεύσεις σε διεθνή πρακτικά συνεδρίων με κριτές 0,5*Νδημοσιεύσεων
Δημοσιεύσεις σε πρακτικά ελληνικών συνεδρίων με κριτές 0,5*Νδημοσιεύσεων
Δημοσιεύσεις σε ελληνόγλωσσους συλλογικούς τόμους 0,5*Νδημοσιεύσεων
Δημοσιεύσεις σε ξενόγλωσσους συλλογικούς τόμους 0,5*Νδημοσιεύσεων
Επίπεδο γνώσης της Αγγλικής ή Γερμανικής γλώσσας 4
Επίπεδο γνώσης δεύτερης ξένης γλώσσας 2
Συνάφεια μαθημάτων προπτυχιακών σπουδών με τα μαθήματα του ΠΜΣ 3
Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα 3
Πιστοποιημένες γνώσεις ΤΠΕ 2

Οι πίνακες επιτυχόντων μετά την επικύρωσή τους από τη Συνέλευση του τμήματος ανακοινώνονται μέσω της Γραμματείας του ΠΜΣ και του διαδικτύου.

Πρόγραμμα Σπουδών

 • Διδασκόμενα μαθήματα

Για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απαιτείται η συγκέντρωση ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων (ECTS) οι οποίες κατανέμονται στα διδασκόμενα μαθήματα καθώς και στη διπλωματική εργασία ή στην εναλλακτική της διπλωματικής εργασίας όπως φαίνεται στους πίνακες που ακολουθούν.

Στο ΠΜΣ προσφέρονται εννέα (9) μαθήματα τα οποία είναι όλα υποχρεωτικά και των οποίων οι τίτλοι δίνονται στους παρακάτω πίνακες. Από αυτά, προσφέρονται τέσσερα (4) μαθήματα (ΑΥ1, ΑΥ2, ΑΥ3, ΑΥ4) στο πρώτο και τέσσερα (4) μαθήματα (ΒΥ5, ΒΥ6, ΒΥ7, ΒΥ8) στο δεύτερο εξάμηνο σπουδών ενώ στο τρίτο εξάμηνο οι φοιτητές παρακολουθούν ένα (1) ακόμα μάθημα (ΓΥ9) και εκπονούν τη διπλωματική ερευνητική εργασία ή την εναλλακτική της διπλωματικής εργασίας, δηλ. την επιτυχή ολοκλήρωση 2 (δύο) εξειδικευμένων εργαστηριακών μαθημάτων καθοδηγούμενης επιστημονικής έρευνας.

Στο πλαίσιο των μαθημάτων του προγράμματος προσφέρονται σεμινάρια, η παρακολούθηση των οποίων είναι υποχρεωτική.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞΑ-ΜΗΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ/ ECTS
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΑΥ1 Οργανωτική Ψυχολογία με εφαρμογές στην εκπαιδευτική διοίκηση Α΄ 7,5
ΑΥ2 Εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πράξη και στην εκπαιδευτική διοίκηση Α΄ 7,5
ΑΥ3 Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας- Στατιστική Α΄ 7,5
ΑΥ4 Βασικές αρχές διοίκησης – Διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων Α΄ 7,5
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30
Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ
ΒΥ5 Ηγεσία και Σχολική αποτελεσματικότητα Β΄ 7,5
ΒΥ6 Εκπαιδευτική αξιολόγηση – Σχεδιασμός και προγραμματισμός Β΄ 7,5
ΒΥ7 Ανάπτυξη και διαχείριση καινοτομιών στο σχολείο Β΄ 7,5
ΒΥ8 Κοινωνία και Εκπαιδευτική Πολιτική – Συγκριτική μελέτη δομών, διοίκησης και ανάπτυξης εκπαιδευτικών συστημάτων στον ευρωπαϊκό χώρο. Β΄ 7,5
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30
Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟ
ΓΥ9 Ειδικά Θέματα Παιδαγωγικής Ανάπτυξης του σχολείου Γ΄ 5
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ή 2 (δύο) Μαθήματα Καθοδηγούμενης Συλλογικής Επιστημονικής Έρευνας
Γ΄ 25
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30
Γενικό Σύνολο 90

Υποχρεώσεις και αξιολόγηση φοιτητών

α. Η διδασκαλία του κάθε μεταπτυχιακού μαθήματος διαρκεί τουλάχιστον 12 εβδομάδες, δηλαδή 36 τουλάχιστον συνολικά ώρες ανά εξάμηνο. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Απουσία σε περισσότερες του 1/3 των ωρών διδασκαλίας ενός μαθήματος έχει ως συνέπεια ο/η φοιτητής να μη γίνεται δεκτός στις τελικές εξετάσεις του μαθήματος, οπότε θα πρέπει να το παρακολουθήσει εξ αρχής το επόμενο έτος. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται για μια μόνο φορά και όχι για περισσότερα από 2 μαθήματα συνολικά.

β. Η διδασκαλία και οι εξετάσεις στο ΠΜΣ γίνεται στην ελληνική γλώσσα, ενώ η βιβλιογραφία και αρθρογραφία θα καλύπτει ελληνικές και διεθνείς πηγές. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως η πρόσκληση αλλοδαπού διδάσκοντα, η διδασκαλία μπορεί να γίνει στην αγγλική γλώσσα.

γ. Οι φοιτητές/τριες στο τέλος κάθε εξαμήνου αξιολογούνται σε κάθε μάθημα που διδάχτηκαν με τρόπο που θα επιλέξουν οι διδάσκοντες. Ο ελάχιστος αποδεκτός βαθμός μαθήματος είναι το 5.

Σε περίπτωση που ένας φοιτητής ή φοιτήτρια αποτύχει σε ένα μάθημα μπορεί να επανεξετασθεί στο μάθημα αυτό, στο επόμενο εξάμηνο ή στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση αποτυχίας στην επανεξέταση το θέμα παραπέμπεται στη ΣΕ, η οποία θα εισηγείται στη Συνέλευση του τμήματος την οριστική διαγραφή του φοιτητή ή της φοιτήτριας από το ΠΜΣ, ή την παρακολούθηση του ίδιου ή άλλου μαθήματος. Σε περίπτωση που η Συνέλευση αποφασίσει ο φοιτητής ή η φοιτήτρια να παρακολουθήσει το ίδιο ή άλλο μάθημα και αποτύχει στο μάθημα αυτό, τότε θα διαγράφεται από το ΠΜΣ, μετά από απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος.

δ. Στο τέλος του 2ου εξαμήνου ο/η μεταπτυχιακός/κή φοιτητής/τρια θα πρέπει να ετοιμάσει ένα σχέδιο έρευνας για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

ε. Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε εννέα (9) μαθήματα, όπως αυτά περιγράφονται παραπάνω, καθώς και η εκπόνηση πρωτότυπης ερευνητικής Διπλωματικής Εργασίας υπό την επίβλεψη ενός τουλάχιστον διδάσκοντα  ή η εναλλακτική της διπλωματικής εργασίας, δηλ. η επιτυχή ολοκλήρωση 2 (δύο) εξειδικευμένων εργαστηριακών μαθημάτων καθοδηγούμενης επιστημονικής έρευνας.

Η αξιολόγηση της Διπλωματικής Εργασίας γίνεται από τριμελή Επιτροπή την οποία απαρτίζουν μέλη ΔΕΠ του τμήματος ή διδάσκοντες του Π.Μ.Σ. ή μέλη ΔΕΠ άλλων τμημάτων και ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ και Γ΄ με συναφή επιστημονική ειδικότητα στο θέμα της διπλωματικής εργασίας. Τα μέλη της τριμελούς επιτροπής ορίζονται από τη Συνέλευση του τμήματος και ο ένας είναι ο επιβλέπων. Μετά το πέρας της συγγραφής της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας και έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα, οι υποψήφιοι παραδίδουν αντίτυπό της στα μέλη της Επιτροπής. Όταν η Επιτροπή κρίνει ότι η εργασία είναι έτοιμη, αυτή υποστηρίζεται δημόσια μετά από σχετική ανακοίνωση της Γραμματείας του Προγράμματος,

Η τελική αξιολόγηση και κρίση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας γίνεται από την παραπάνω Επιτροπή. Για την έγκριση απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των δύο τρίτων (2/3) των μελών της Επιτροπής. Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία βαθμολογείται από μηδέν (0) έως δέκα (10), με ελάχιστο βαθμό επιτυχίας το πέντε (5). Σε περίπτωση απόρριψης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας καθορίζεται νέα ημερομηνία αξιολόγησης, τουλάχιστον τρεις (3) μήνες μετά την πρώτη κρίση. Σε περίπτωση δεύτερης απόρριψης ο υποψήφιος διαγράφεται από το ΠΜΣ.

Η εγκεκριμένη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, μετά το πέρας των ενδεχομένων διορθώσεων που προτείνει η Επιτροπή, κατατίθεται στη βιβλιοθήκη σε τρία αντίτυπα, ένα (1) βιβλιοδετημένο έντυπο και ένα (2) αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή. Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας γίνεται στην ελληνική γλώσσα.

Διδάσκοντες στο ΠΜΣ «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης»

Στο ΠΜΣ διδάσκουν:

α) Μέλη ΔΕΠ του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

β) Μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

γ) Μέλη ΔΕΠ από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ή και από άλλα Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή αλλοδαπής εξειδικευμένα στο αντικείμενο του ΠΜΣ.

δ) Ερευνητές από αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή στελέχη άλλων φορέων οι οποίοι διαθέτουν Διδακτορικό Δίπλωμα.

ε) Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο αντικείμενο του ΠΜΣ.

Ανδρέου Ελένη: elandr@uth.gr

Βούλγαρη Αικατερίνη: kvoulgari@uth.gr,

Γιαννακάκη Στεφανία – Μαρίνα: msgiannak@hotmail.com

Γιαννακοπούλου Ιωάννα: ioagiannakopoulou@uth.gr, ioagiannakopoulou@yahoo.gr

Γκόβαρης Χρήστος: govaris@uth.gr

Δεληγιάννης Δημήτριος: dideligiannis@uth.gr, ddeliyiannis@gmail.com

Δημητροπούλου Παναγιώτα: pdimitropoulou@uth.gr, pdimitro@psych.uoa.gr

Ζμας Αριστοτέλης: zmas@eled.auth.gr

Καλδή Σταυρούλα: kaldi@uth.gr

Κόλλιας Βασίλειος: vkollias@uth.gr

Κουτούζης Εμμανουήλ: ekoutouzis@eap.gr

Λαζαρίδου Αγγελική: alazarid@uth.gr

Παπαευαγγέλου Αθανάσιος: apapae0@gmail.com

Παπαλόη Ευαγγελία: evipapaloi@gmail.com

Παπαχριστόπουλος Κων/νος: papachristopouloskostas@gmail.com,

Παρασκευάς Μιχάλης: mparask@cti.gr, mparask@teimes.gr

Πασιαρδής Πέτρος: p.pashiardis@ouc.ac.cy

Σαραφίδου Γιασεμή-Όλγα: sarafidou@uth.gr

Σμυρναίος Αντώνιος: smirnaios@uth.gr

Σταυρόπουλος Βασίλειος: bstavro@uth.gr, bstavro@gmail.com

Τέκος Γεώργιος: gtekos@uth.gr

Χανιωτάκης Νικόλαος: chaniot@uth.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΜΣ “ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ”

Διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών & Φιλελλήνων, T.K. 38221, Βόλος (Νέο κτήριο, 1ος όροφος, Γραφείο 8)

email: ode@uth.gr τηλ.: 2421074881 φαξ: 2421074809

Ημέρες και ώρες επικοινωνίας:

Δευτέρα: 10:00-13:00, Τρίτη 10:00-13:00, Τετάρτη: 17:30-20:00, Πέμπτη: 10:00-13:00, Παρασκευή: 10:00-13:00, Σάββατο: 9:30-12:00

 1. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
 2. Για το ΦΕΚ Λειτουργίας του ΠΜΣ πατήστε εδώ.