Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δεσμεύεται στην εφαρμογή μιας πολιτικής ποιότητας που υποστηρίζει την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό του προγράμματος σπουδών, προωθεί τον σκοπό και το αντικείμενό του, υλοποιεί τους στρατηγικούς του στόχους, καθορίζει τα μέσα και τους τρόπους επίτευξής τους και στοχεύει στη διαρκή βελτίωσή του.

Ειδικότερα το Π.Τ.Δ.Ε.:

 1. Σχεδιάζει, τροποποιεί και βελτιώνει το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (ΠΠΣ) του με διαφάνεια και συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών ώστε αυτό
  • Να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες επιστημονικές απαιτήσεις και διδακτικές ανάγκες
  • Να επιτυγχάνει μαθησιακά αποτελέσματα και προσόντα όπως αυτά περιγράφονται στα περιγράμματα μαθημάτων που επισυνάπτονται στην παρούσα έκθεση και να προσφέρει προσόντα σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης
 1. Προωθεί την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα του διδακτικού έργου
  • Μεριμνώντας για την καταλληλόλητα και βελτίωση των προσόντων του διδακτικού προσωπικού εφαρμόζοντας τους σχετικούς με την επιλογή και την εξέλιξή τους νόμους και εγκυκλίους
  • Υλοποιώντας ετήσια καταγραφή του διδακτικού έργου από τους ίδιους τους διδάσκοντες και τις διδάσκουσες στο πλαίσιο αυτο-αξιολόγησής τους μέσω των ετήσιων Εσωτερικών Εκθέσεων που υποβάλλονται στη ΜΟΔΙΠ ΠΘ
  • Αξιολογώντας, σε εξαμηνιαία βάση, το διδακτικό έργο από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες
  • Αξιοποιώντας ποικιλία διδακτικών μεθόδων και τεχνικών και δίνοντας έμφαση στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας
  • Μεριμνώντας για την ομαλή υλοποίηση του ωρολόγιου προγράμματος των προσφερόμενων μαθημάτων
  • Μεριμνώντας ώστε οι διδάσκοντες και οι διδάσκουσες να έχουν (αναρτημένες) ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, να υπάρχουν Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι Σπουδών για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες και να ακολουθούνται οι εκάστοτε ενδεικνυόμενες διαδικασίες βελτίωσης του περιεχομένου και του επιπέδου του διδακτικού έργου.
  • Μεριμνώντας για την ομαλή πρόοδο και εξέλιξη των φοιτητών και των φοιτητριών στη διάρκεια των σπουδών τους
  • Ενθαρρύνοντας τη μαθησιακή και ερευνητική αυτονομία κάθε φοιτητή και φοιτήτριας
  • Ενθαρρύνοντας και διευκολύνοντας τη συμμετοχή των φοιτητών και φοιτητριών σε προγράμματα φοιτητικής κινητικότητας
  • Διασφαλίζοντας μαθησιακούς πόρους χρήσιμους στους και προσβάσιμους από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες
  • Συνεργαζόμενο στενά με την υπηρεσία της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (φοιτητών με αναπηρίες Πανεπιστημίου Θεσσαλίας)
  • Καλλιεργώντας κλίμα σεβασμού, συνεργασίας, συνεννόησης και συμμετοχικότητας όλων των εμπλεκομένων στο ΠΠΣ και εφαρμόζοντας τις βέλτιστες πρακτικές για την επίλυση των όποιων εμφανιζόμενων προβλημάτων.
 1. Μεριμνά για την ποιότητα (και την ποσότητα) του ερευνητικού έργου των μελών της ακαδημαϊκής μονάδας
  • υλοποιώντας ετήσια καταγραφή του ερευνητικού έργου στο πλαίσιο αυτο-αξιολόγησής τους μέσω των ετήσιων Εσωτερικών Εκθέσεων που υποβάλλονται στην ΜΟΔΙΠ ΠΘ
  • ενθαρρύνοντας την συμμετοχή των διδασκόντων σε μεταπτυχιακά προγράμματα, διεθνή και ελληνικά συνέδρια, ερευνητικά προγράμματα
  • υποστηρίζοντας τη διεθνή κινητικότητά τους
 2. Μεριμνά για τη σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα (ειδικότερα την εκπαιδευτική) προωθώντας δράσεις διάχυσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων της σε όλες τις βαθμίδες της τυπικής και στις ποικίλες μορφές της άτυπης εκπαίδευσης, ειδικότερα με την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων και εκπαιδευτικών παρεμβάσεων σε σχολικές μονάδες της ευρύτερης περιοχής
 3. Ενημερώνεται για το επίπεδο επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων του και διαχέει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες πληροφορίες επαγγελματικής αποκατάστασης πέραν των τυπικών (στο πλαίσιο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης)
 4. Βάσει των δυνατοτήτων που διαθέτει (διδακτικό προσωπικό-υλικοτεχνικές υποδομές) προτείνει τον κατάλληλο ετήσιο αριθμό εισακτέων, ώστε να μπορεί να προσφέρει υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης στους φοιτητές και τις φοιτήτριές του
 5. Μεριμνά για την ποιότητα της γραμματειακής και άλλων μορφών υποστήριξης του τμήματος, ενημερώνει τη διοίκηση για ελλείψεις στις υλικοτεχνικές υποδομές του και στη λειτουργία των υποστηρικτικών υπηρεσιών του Π.Θ. και παράλληλα καταθέτει προτάσεις για τη βελτίωσή τους
 6. Προβαίνει σε ανασκόπηση και εσωτερική επιθεώρηση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του ΠΠΣ και μεριμνά για την καλή συνεργασία της ΟΜΕΑ με τη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος
 7. Έχει αναρτημένη την πιο επίκαιρη Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας του ΠΠΣ στην ιστοσελίδα του και την κοινοποιεί ποικιλοτρόπως σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στην υλοποίηση της Πολιτικής Ποιότητάς του
 8. Μεριμνά για την επικαιροποίηση και την ποιότητα της ιστοσελίδας του τμήματος ώστε αυτή να είναι διαρκώς έγκυρη πηγή πληροφόρησης για όσα συμβαίνουν στο τμήμα.