Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δεσμεύεται στην εφαρμογή μιας πολιτικής ποιότητας που υποστηρίζει την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό του προγράμματος σπουδών, προωθεί τον σκοπό και το αντικείμενό του, υλοποιεί τους στρατηγικούς του στόχους, καθορίζει τα μέσα και τους τρόπους επίτευξής τους και στοχεύει στη διαρκή βελτίωσή του.

Ειδικότερα το ΠΜΣ «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

Σχεδιάζει, τροποποιεί και βελτιώνει το πρόγραμμα σπουδών (ΠΣ) του με διαφάνεια και συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών ώστε αυτό:

 • Να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες επιστημονικές απαιτήσεις και διδακτικές ανάγκες.
 • Να επιτυγχάνει μαθησιακά αποτελέσματα και προσόντα όπως αυτά περιγράφονται στα περιγράμματα μαθημάτων που επισυνάπτονται στην παρούσα έκθεση και να προσφέρει προσόντα σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης.
 • Να προάγει την επιστημονική γνώση και την έρευνα σύμφωνα με τις ανάγκες της διοίκησης σε εκπαιδευτικές δομές της χώρας.
 • Να προετοιμάζει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες για τη στελέχωση διοικητικών θέσεων σε εκπαιδευτικές δομές της χώρας.

 

Προωθεί την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα του διδακτικού έργου:

 • Μεριμνώντας για την καταλληλόλητα και βελτίωση των προσόντων του διδακτικού προσωπικού εφαρμόζοντας τους σχετικούς με την επιλογή και την εξέλιξή τους νόμους και εγκυκλίους.
 • Υλοποιώντας ετήσια καταγραφή του διδακτικού έργου από τους ίδιους τους διδάσκοντες και τις διδάσκουσες στο πλαίσιο αυτό-αξιολόγησής τους μέσω των ετήσιων Εσωτερικών Εκθέσεων που υποβάλλονται στη ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 • Αξιολογώντας, σε εξαμηνιαία βάση, το διδακτικό έργο από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες.
 • Αξιοποιώντας ποικιλία διδακτικών μεθόδων και τεχνικών και δίνοντας έμφαση στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας.
 • Μεριμνώντας για την ομαλή υλοποίηση του ωρολογίου προγράμματος των προσφερόμενων μαθημάτων και να ακολουθούνται οι εκάστοτε ενδεικνυόμενες διαδικασίες βελτίωσης του περιεχομένου και του επιπέδου του διδακτικού έργου.
 • Μεριμνώντας για την ομαλή πρόοδο και εξέλιξη των φοιτητών και των φοιτητριών στη διάρκεια των σπουδών τους.
 • Ενθαρρύνοντας τη μαθησιακή και ερευνητική αυτονομία κάθε φοιτητή και φοιτήτριας.
 • Ενθαρρύνοντας και διευκολύνοντας τη συμμετοχή των φοιτητών και φοιτητριών σε προγράμματα φοιτητικής κινητικότητας.
 • Διασφαλίζοντας μαθησιακούς πόρους χρήσιμους και προσβάσιμους από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες
 • Συνεργαζόμενο με την υπηρεσία της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (φοιτητών/τριών με αναπηρίες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας)
 • Καλλιεργώντας κλίμα σεβασμού, συνεργασίας, συνεννόησης και συμμετοχικότητας όλων των εμπλεκομένων στο Πρόγραμμα Σπουδών και εφαρμόζοντας τις βέλτιστες πρακτικές για την επίλυση των όποιων εμφανιζόμενων προβλημάτων.

 

Μεριμνά για την ποιότητα (και την ποσότητα) του ερευνητικού έργου των μελών της ακαδημαϊκής μονάδας:

 • Ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή των διδασκόντων σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια, ερευνητικά προγράμματα και διεθνείς συνεργασίες.
 • Υποστηρίζοντας τη διεθνή κινητικότητά τους.
 • Ενθαρρύνοντας τη διεξαγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου, που θα δημοσιεύεται και θα αναγνωρίζεται διεθνώς

 

Μεριμνά για τη σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα (ειδικότερα την εκπαιδευτική) προωθώντας δράσεις διάχυσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων της σε όλες τις βαθμίδες της τυπικής και στις ποικίλες μορφές της άτυπης εκπαίδευσης.

Ενημερώνεται για το επίπεδο επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων του και διαχέει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες πληροφορίες επαγγελματικής αποκατάστασης πέραν των τυπικών.

Βάσει των δυνατοτήτων που διαθέτει (διδακτικό προσωπικό-υλικοτεχνικές υποδομές) διασφαλίζει τον κατάλληλο ετήσιο αριθμό εισακτέων, ώστε να μπορεί να προσφέρει υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης στους φοιτητές και τις φοιτήτριές του.

Μεριμνά για την ποιότητα της γραμματειακής και άλλων μορφών υποστήριξης του τμήματος, ενημερώνει τη διοίκηση για ελλείψεις στις υλικοτεχνικές υποδομές του και στη λειτουργία των υποστηρικτικών υπηρεσιών του Π.Θ. και παράλληλα καταθέτει προτάσεις για τη βελτίωσή τους.

Προβαίνει σε ανασκόπηση και εσωτερική επιθεώρηση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του Προγράμματος Σπουδών και μεριμνά για την καλή συνεργασία της ΟΜΕΑ με τη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.

Έχει αναρτημένη την πιο επίκαιρη Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας του Προγράμματος Σπουδών στην ιστοσελίδα του και κοινοποιεί ποικιλοτρόπως σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη την υλοποίηση της Πολιτικής Ποιότητάς του.

Μεριμνά για την επικαιροποίηση και την ποιότητα της ιστοσελίδας του ΠΜΣ ώστε αυτή να αποτελεί διαρκώς έγκυρη πηγή πληροφόρησης για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες.

Πολιτική ποιότητας της ακαδημαϊκής μονάδας για την ανάπτυξη και τη βελτίωση του Π.Μ.Σ.