1. Εργαστήρια

i. Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Επικοινωνίας σε Πολυπολιτισμικά Περιβάλλοντα
Το Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Επικοινωνίας σε Πολυπολιτισμικά Περιβάλλοντα (ΦΕΚ ίδρυσης 2432/τ.Β ́/11-11-2015) έχει ιδρυθεί προκειμένου να καλύψει διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες των φοιτητριών και των φοιτητών και του προσωπικού του ΠΤΔΕ στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα και επιστημονικούς τομείς ερευνητικής δραστηριότητας:

(α) Μορφές πολιτισμικής συνάντησης και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα,

(β) Πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα ως δυναμικά πεδία σχέσεων αποδοχής/αναγνώρισης και διακρίσεων/αποκλεισμού,

(γ) Θεσμικός στιγματισμός και σχολικές ανισότητες σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα εκπαίδευσης,

(δ) Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και οι εφαρμογές της εντός και εκτός του σχολείου,

(ε) Μοντέλα διαπολιτισμικής και αντιρατσιστικής μάθησης και σχεδιασμός εφαρμογών για την οικοδόμηση της διαπολιτισμικής επικοινωνιακής ικανότητας,

(στ) Εκπαιδευτικές μονάδες, φορείς, οργανισμοί και εργασιακοί χώροι ως πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα και η διαπολιτισμική τους ανάπτυξη,

(ζ) Συγκριτική μελέτη πολιτικών εκπαίδευσης σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα,

(η) Διαπολιτισμική επικοινωνία ως διάσταση της πολιτιστικής πολιτικής, και

(θ) Πολυπολιτισμικότητα και διαπολιτισμική επικοινωνία στις ευρωπαϊκές πολιτικές για την εκπαίδευση.

Αποστολή του Εργαστηρίου είναι η υλοποίηση των παρακάτω στόχων:

 1. Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών στα επιστημονικά πεδία της Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής, της Διαπολιτισμικής Διδασκαλίας και της Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας.
 2. Διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και προώθηση της επιστημονικής γνώσης στα γνωστικά αντικείμενα και στους επιστημονικούς τομείς ερευνητικής δραστηριότητας που θεραπεύει.
 3. Συνεργασία με μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθώς και με άλλα κέντρα ερευνών, ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής.
 4. Συνεργασία με δήμους, κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύματα με σκοπό τη συμβολή στην επεξεργασία και εφαρμογή πολιτικών ενάντια στις διακρίσεις και στον αποκλεισμό πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων.
 5. Συνεργασία και στήριξη εκπαιδευτικών μονάδων σε θέματα ανάπτυξης μιας διαπολιτισμικά προσανατολισμένης σχολικής κουλτούρας.
 6. Σχεδιασμός και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων που άπτονται των ενδιαφερόντων του Εργαστηρίου.
 7. Διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, διαλέξεων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων και πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων στην Ελλάδα και διεθνώς.
 8. Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού καθώς και υλικού ενημέρωσης πολιτών σε ζητήματα που άπτονται των γνωστικών αντικειμένων που θεραπεύει το εργαστήριο.Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και προσωπικού φορέων και οργανισμών που ασχολούνται με ζητήματα κοινωνικής ένταξης πολιτισμικά διαφορετικών ομάδων.
 9. Οργάνωση ειδικευμένης βιβλιοθήκης.
 10. Η παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984(Α’53).

Το Εργαστήριο απευθύνεται:

 • Στους φοιτητές και φοιτήτριες του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης καθώς και άλλων Τμημάτων στο πλαίσιο διατμηματικών συνεργασιών
 • Στα μέλη Δ.Ε.Π. του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
 • Στα μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθώς και άλλων πανεπιστημίων τόσο εντός όσο και εκτός του Ελλαδικού χώρου
 • Στους εκπαιδευτικούς της Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας, και Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
 • Στην ευρύτερη κοινότητα

Διευθυντής του Εργαστηρίου είναι ο Καθηγητής Χρήστος Γκόβαρης.

ii. Εργαστήριο Εκπαιδευτικής και Τοπικής Ιστορίας

Το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής και Τοπικής Ιστορίας λειτουργεί σύμφωνα με το Π.Δ. 286/9-8-96 (ΦEK 200/27-8-96) στο πλαίσιο των μαθημάτων «Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας» και «Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης, 19ος –20ός αιώνας». Το Εργαστήριο διηύθυνε μέχρι τη συνταξιοδότησή του (Αύγουστος 2010) ο Ομότιμος καθηγητής Xαράλαμπος Χαρίτος. Στη συνέχεια ανέλαβε τη διεύθυνσή του ο καθηγητής Χρήστος Γκόβαρης και από το Μάιο του 2016 διευθύνεται από τον Αναπληρωτή Καθηγητή Αντώνιο Λ. Σμυρναίο.

Βασικοί στόχοι του είναι:

α) να συγκεντρώσει και να αξιοποιήσει κάθε στοιχείο που αφορά το παρελθόν των ελληνικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων [το Εργαστήριο κατέχει τα Αρχεία των Παιδαγωγικών Ακαδημιών Λάρισας και Λαμίας],

β) να καταρτίσει αρχείο τεκμηρίων της εκπαιδευτικής ιστορίας,

γ) να δημιουργήσει έναν ιστότοπο για την αποθήκευση και προβολή αυτού του αρχειακού υλικού,

δ)να συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα που σχετίζονται με την τοπική και την εκπαιδευτική ιστορία,

ε) να ευαισθητοποιήσει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, τους εκπαιδευτικούς και το κοινό σε θέματα τοπικών σπουδών και εκπαιδευτικής ιστορίας.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στο Εργαστήριο συμμετέχουν ως συνεργάτες το μέλος Ε.Ε.Π του Τμήματος κ. Ξανθούλα Παπαναγιώτου και το μέλος Ε.ΔΙ.Π. κ. Αθανάσιος Τασιός. Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου, τις οποίες οργάνωσε ή συμμετείχε από το 2013 ο σημερινός Διευθυντής του Αναπληρωτής καθηγητής Αντώνιος Λ. Σμυρναίος, με τη συμμετοχή φοιτητών/τριών και υποψηφίων διδακτόρων, είναι οι εξής:

 1. Συμμετοχή στη διοργάνωση του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με θέμα «Η ζωή και το έργο του λογίου και παιδαγωγού Στεφάνου Κομμητά (1762-1830)» στο Παν. Θεσσαλίας (2013). Τα πρακτικά αυτού του Συνεδρίου παρουσιάστηκαν στην Ακαδημία Αθηνών (2015). Με αφορμή το Συνέδριο αυτό εκπονήθηκε μια διδακτορική διατριβή για το έργο του Κομμητά από τον κ. Δημ. Χατζηλέλεκα, ο οποίος μελέτησε πολυπληθές ανέκδοτο αρχειακό υλικό μαθητικών εγχειριδίων του Κομμητά, που βρίσκεται εναποθετημένο στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας (2019).
 2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου είναι Επιστημονικός υπεύθυνος στο ερευνητικό πρόγραμμα «Το Διερευνητικό Μοντέλο Μάθησης στη Διδακτική Συγκρουσιακών Ζητημάτων: Κατοχή, Αντίσταση και Εμφύλιος στη Μαγνησία (Έρευνα δράσης με φοιτητές του ΠΤΔΕ, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας)», του ΕΣΠΑ (2014-2020) με τίτλο: «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές-κύκλος Β’» (κωδ. ΕΔΒΜ103) (2019-2021).
 3. Επίσης, είναι επιστημονικός υπεύθυνος στα εξής Ερευνητικά Προγράμματα της Επιτροπής Ερευνών του Παν. Θεσσαλίας:

α) «Θρησκευτικές ετερότητες στην εποχή του εθνικισμού: Η ίδρυση και συγκρότηση της Προτεσταντικής –Ευαγγελικής κοινότητας του Βόλου (1875 –1901)» (2012-2014),

β) «Εκπαιδευτικές ειδήσεις στον αθηναϊκό τύπο του 19ου αιώνα: καταγραφή, αποδελτίωση, ταξινόμηση, διαδικτυακή παρουσίαση» (2015-2017)

γ) «Μετεπαναστατικοί Ιδεότυποι: Οι εικόνες των Ελλήνων και των Οθωμανών στον ελληνικό τύπο (1831-1840)» (2019-2020).

 1. Επιπλέον, έχει οργανώσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Καταγραφή εκπαιδευτικών άρθρων στα θεσσαλικά εκπαιδευτικά και ιστορικά περιοδικά» (2017).
 2. Το Εργαστήριο έχει διοργανώσει παρουσιάσεις δοκιμίων, ιστορικών βιβλίων και τοπικών ιστορικών περιοδικών στο κεντρικό αμφιθέατρο του Παν. Θεσσαλίας, σε συνεργασία με την Εταιρεία Θεσσαλικών Ερευνών, το Κέντρο Βιβλίου Μαγνησιωτών Συγγραφέων και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους Ν. Μαγνησίας.
 3. Έχει συμμετάσχει σε έρευνα σε σχολεία του Βόλου για την ιστορία της πόλης σε συνάρτηση με τη διδ. διατριβή της υποψήφιας διδάκτορος Ελένης Μπαρμπουδάκη, με θέμα: «Η μεταλλαγή μιας πόλης: Διαδικασίες, μηχανισμοί και εκφάνσεις αλλαγής της ταυτότητας του Βόλου τη δεκαετία του ́50».
 4. Έχει συμμετάσχει σε έρευνα σε σχολεία του Βόλου για την ιστορία της πόλης σε συνάρτηση με τις θεματικές των διδ. διατριβών των υποψηφίων διδακτόρων Λάμπρου Παπαδήμα και Αλεξίας Σταυριανουδάκη, έρευνα που είχε ως θέμα: «Η διερευνητική μάθηση ως προτεινόμενη διδακτική προσέγγιση των γεγονότων της Αντίστασης. Μια έρευνα δράσης».
 5. Έχει συμμετάσχει στο Ερευνητικό Πρόγραμμα Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2019), με τίτλο «Εννοιολόγηση της Φύσης και Εισοδηματική κινητικότητα», που αφορά την ιστορική εξέλιξη αυτής της εννοιολόγησης στην περιοχή της Μαγνησίας και επιστημονικό υπεύθυνο τον επίκ. καθ. του ΠΤΔΕ Βασίλειο Κόλλια.
 6. Υπό κατασκευή βρίσκεται η ιστοσελίδα του Εργαστηρίου, στην οποία, πέραν των άλλων δημοσιεύσεων και του αρχειακού εκπαιδευτικού υλικού των Ερευνητικών προγραμμάτων που αναφέρθηκαν, θα αναρτηθεί και το ψηφιακό αποθετήριο των συνεντεύξεων της υποψήφιας διδάκτορος κ. Ελένης Μπαρμπουδάκη, καθώς και αυτών του Ερευνητικού Προγράμματος «Εννοιολόγηση της Φύσης και Εισοδηματική κινητικότητα».
 7. Το Εργαστήριο κατέχει τα Αρχεία των Παιδαγωγικών Ακαδημιών Λάρισας και Λαμίας, τα οποία βρίσκονται σε καθεστώς ψηφιοποίησης από το Παν. Θεσσαλίας και θα είναι ανοιχτά στους ερευνητές όταν αυτή ολοκληρωθεί.

Διευθυντής του Εργαστηρίου είναι ο Αναπληρωτής καθηγητής Αντώνιος Σμυρναίος.

iii. Εργαστήριο Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Λογισμικού (ΕΤΑΕΛ)

Το Εργαστήριο Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Λογισμικού, που ιδρύθηκε στο Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΦΕΚ 1272/5-9-2003), έχει στόχο τη μελέτη των τρόπων αξιοποίησης της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, και ειδικότερα των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη διδακτική πράξη αφενός, και αφετέρου τη σχεδίαση και ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού ποιότητας για αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα και όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Το εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με αριθμό ηλεκτρονικών υπολογιστών συνδεδεμένων στο τοπικό δίκτυο του Π.Θ. και στο διαδίκτυο, εκτυπωτή, σαρωτή (scanner), κ.λπ. Διαθέτει επίσης ποικίλα μέσα παρουσίασης, κλασικά και ηλεκτρονικά, οπτικά και οπτικο-ακουστικά μέσα και μέσα παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού (τηλεόραση, βίντεο, φωτογραφικές μηχανές, τράπεζα αναπαραγωγής φωτογραφιών και slides, ακουστικό σύστημα υψηλής πιστότητας -hi-fi).

Εκτός τις συσκευές, το εργαστήριο διαθέτει βιβλιοθήκη με εκπαιδευτικό υλικό κλασικό (διαφάνειες, φωτογραφίες και μικροδιαφάνειες-slides, ταινίες βίντεο, προπλάσματα, χάρτες, κλπ.) και ηλεκτρονικό (τίτλους εκπαιδευτικού λογισμικού, πακέτα συγγραφής λογισμικού, κλπ.).

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες ασκούνται στη χρήση και αξιοποίηση του υπολογιστή, του διαδικτύου και των εκπαιδευτικών μέσων στη διδασκαλία, στην παραγωγή κλασσικού εκπαιδευτικού υλικού και στην ανάπτυξη απλών πολυμεσικών-υπερμεσικών εκπαιδευτικών εφαρμογών.

Διευθυντής του Εργαστηρίου είναι ο Καθηγητής Παναγιώτης Πολίτης.

iv. Εργαστήριο Μελέτης, Διδασκαλίας και Διάδοσης της Ελληνικής Γλώσσας και της Πολυγλωσσίας (E.M.Δ.Δ.E.Γ.Π.)

Το Εργαστήριο ιδρύθηκε το 1999 (ΦΕΚ 146/14-7-1999) ως Εργαστήριο Μελέτης, Διδασκαλίας και Διάδοσης της Ελληνικής Γλώσσας, με πρώτο Διευθυντή του τον Καθηγητή Ναπολέοντα Μήτση. Μετονομάστηκε σε Εργαστήριο Μελέτης, Διδασκαλίας και Διάδοσης της Ελληνικής Γλώσσας και της Πολυγλωσσίας (E.M.Δ.Δ.E.Γ.Π.) το 2016 (ΦΕΚ 454/24-2-2016). Το E.M.Δ.Δ.E.Γ.Π. δραστηριοποιείται:

(α) στη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (ΝΕΓ) ως πρώτης, δεύτερης και ξένης γλώσσας,

(β) στην ανάπτυξη της κριτικής γλωσσικής εκπαίδευσης, διά ζώσης και εξ αποστάσεως,(γ) στη μελέτη και ανάλυση της ΝΕΓ, κυρίως από κοινωνιογλωσσολογική σκοπιά, και στην επιστημονική συμβολή σε ζητήματα γλωσσικής και εκπαιδευτικής πολιτικής,

(δ) στην έρευνα της επαφής και της διεπίδρασης μεταξύ των γλωσσών,

(ε) στην προώθηση της πολυγλωσσίας μέσω κοινωνιογλωσσικών, διδακτικών και πολιτικών δράσεων και πρωτοβουλιών.

Αποστολή του Εργαστηρίου είναι η υλοποίηση των παρακάτω στόχων:

 1. Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητριών/ών και φοιτητριών στα επιστημονικά πεδία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (ΝΕΓ) και της Πολυγλωσσίας.
 2. Διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και προώθηση της επιστημονικής γνώσης στα γνωστικά αντικείμενα και στους επιστημονικούς τομείς ερευνητικής δραστηριότητας που ασχολείται.
 3. Συνεργασία με μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθώς και με άλλα κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 4. Συνεργασία με δήμους, κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύματα.
 5. Σχεδιασμός και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων που άπτονται των ενδιαφερόντων του Εργαστηρίου.
 6. Διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, διαλέξεων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων στην Ελλάδα και διεθνώς.
 7. Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και υλικού ενημέρωσης πολιτών σε ζητήματα που άπτονται των γνωστικών αντικειμένων με τα οποία ασχολείται το εργαστήριο.
 8. Οργάνωση ειδικευμένης βιβλιοθήκης, έντυπης και ψηφιακής.

Από το 2010 και μετά, το Εργαστήριο συντόνισε και διαχειρίστηκε 3 διεθνή και 4 εθνικά ερευνητικά ή/και εκπαιδευτικά Προγράμματα και συμμετείχε ως εταίρος σε άλλα 2 διεθνή και 3 εθνικά Προγράμματα. Έχει εκδώσει τρεις συλλογικούς τόμους, μεταξύ των οποίων αφιερωματικό τόμο στον Καθηγητή Ν. Μήτση (Γλωσσική Παιδεία, Gutenberg, 2015) διοργανώσει δύο μεγάλα συνέδρια στον Βόλο και κάθε τρία χρόνια συνδιοργανώνει τα «Τζαρτζάνεια» στον Τύρναβο. Στον κύκλο διαλέξεων «Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις της Γλώσσας», έχουν οργανωθεί 7 βραδιές με προσκεκλημένους διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Διευθυντής του Εργαστηρίου είναι ο Καθηγητής Γεώργιος Ανδρουλάκης.

iv. Εργαστήριο Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών (Ε.δ.Φ.Ε.)

Το Εργαστήριο Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών εξυπηρετεί τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες του πεδίου της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών με έμφαση στην πειραματική διδασκαλία και μάθηση(ΦΕΚ 1272/5-9-2003).

Το Εργαστήριο υποστηρίζει τα παρακάτω μαθήματα του Τμήματος:

– Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

 • Βασικές Έννοιες Φυσικών Επιστημών
 • Διδακτική Φυσικών Επιστημών
 • Πειραματική Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών•Έννοιες Βιολογίας και Οικολογίας και η Διδακτική τους
 • Έννοιες επιστημών της Γης στην Εκπαίδευση
 • Χημεία, Άνθρωπος και Περιβάλλον

– Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Σχεδιασμός Μαθήματος και Ανάπτυξη Διδακτικού Υλικού σε Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης”

 • Διδασκαλία και μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες και ανάπτυξη διδακτικού υλικού

Η έρευνα του εργαστηρίου στοχεύει στη:

 • Διερεύνηση αντιλήψεων και διαδικασιών μάθησης για έννοιες των Φυσικών Επιστημών
 • Αναδόμηση της επιστημονικής σε σχολική γνώση
 • Σχεδίαση, εφαρμογή και αξιολόγηση περιβαλλόντων (πραγματικών,εικονικών, εξ αποστάσεως) πειραματικής διδασκαλίας και διερευνητικής μάθησης
 • Ανάπτυξη διδακτικών –μαθησιακών σειρών στο πεδίο των Φυσικών Επιστημών.

Ο πληθυσμός-στόχος είναι μαθητές και μαθήτριες, φοιτητές και φοιτήτριες–υποψήφιοι εκπαιδευτικοί, εν ενεργεία εκπαιδευτικοί και γονείς.

Το εργαστήριο στεγάζεται σε αίθουσα του νέου κτηρίου του παραλιακού συγκροτήματος. Η αίθουσα έχει χωρητικότητα 32 ατόμων (8 ομάδες των 4) σε πάγκους πειραματισμού αλλά μπορεί να φιλοξενήσει 50 άτομα σε διάταξη διάλεξης. Διαθέτει εξοπλισμό εκπαιδευτικών πειραμάτων σε επίπεδο σχολικού εργαστηρίου. Επίσης, διαθέτει ένα τηλεσκόπιο και 16 μικροσκόπια με στόχο την προσέγγιση της φύσης σε κλίμακες διαφορετικές από την ανθρώπινη. Πρόσφατα απέκτησε σύγχρονους ασύρματους ψηφιακούς αισθητήρες κατάλληλους για έρευνα πεδίου στην περιοχή μελέτης του φυσικού περιβάλλοντος. Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου χρησιμοποιείται στα εργαστηριακά μαθήματα του τμήματος αλλά και στη σχολική πρακτική άσκηση των φοιτητριών και των φοιτητών.

Διευθυντής του Εργαστηρίου είναι ο Επίκουρος Καθηγητής Στέφανος Ασημόπουλος.

vi. Εργαστήριο Μαθηματικής Εκπαίδευσης (Ε.Μαθ.Ε.)

Το Εργαστήριο Μαθηματικής Εκπαίδευσης (Ε.Μαθ.Ε.) λειτουργεί στο πλαίσιο της υποβοήθησης της διδασκαλίας των μαθημάτων των Μαθηματικών και της Διδακτικής των Μαθηματικών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς και της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητριών και φοιτητών του Τμήματος (ΦEK 275/15-11-02). Κύριος στόχος της λειτουργίας του εργαστηρίου είναι η συνεισφορά στη διερεύνηση και κατάρτιση περιβαλλόντων μάθησης στα μαθηματικά, με τη μελέτη, παραγωγή και εξέλιξη διδακτικού υλικού (δραστηριότητες, χειραπτικά υλικά, ενσωμάτωση τεχνολογίας στη διδασκαλία, διαθεματικά και διεπιστημονικά σχέδια διδασκαλίας) και καινοτόμων διδακτικών προσεγγίσεων.

Μέσα από την προσέγγιση του στόχου αυτού επιτυγχάνεται η εξοικείωση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών με περιβάλλοντα μάθησης των μαθηματικών, η άσκησή τους καθώς και η διεξαγωγή έρευνας σε αυτά, όπως και εν ενεργεία εκπαιδευτικών μέσω της συμμετοχής των μελών του εργαστηρίου σε επιμορφωτικές δράσεις.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου, επιγραμματικά, εστιάζουν:

 • στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων για αναλυτικά προγράμματα στα μαθηματικά,
 • στη μελέτη κριτικών ζητημάτων που αφορούν στη μαθηματική εκπαίδευση,
 • στην ενσωμάτωση της εικονογραφημένης παιδικής λογοτεχνίας στη μαθηματική εκπαίδευση,
 • στην αξιοποίηση της ιστορίας των μαθηματικών και μαθηματική εκπαίδευση,
 • στην αξιοποίηση βιβλίων υψηλής μαθηματικής εκλαΐκευσης στην μαθηματική εκπαίδευση, καθώς και
 • στην ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην μαθηματική εκπαίδευση.

Το εργαστήριο διαθέτει:

 • μεγάλη συλλογή χειραπτικών διδακτικών μέσων που καλύπτουν τις ανάγκες της διδασκαλίας όλων των εννοιών του προγράμματος σπουδών για τα μαθηματικά στην υποχρεωτική εκπαίδευση,
 • μεγάλη συλλογή έντυπου υλικού, συνοδευτικού των χειραπτικών διδακτικών μέσων, για την παραγωγή διδακτικού υλικού ή τον εμπλουτισμό του προγράμματος σπουδών των μαθηματικών.
 • μεγάλη συλλογή τίτλων εικονογραφημένης παιδικής λογοτεχνίας με μαθηματικό περιεχόμενο.
 • συλλογή επιτραπέζιων παιχνιδιών για την ανάπτυξη της χωρικής αντίληψης,
 • ποικιλία λογισμικών για τη διδασκαλία των μαθηματικών, καθώς και
 • τεχνολογικά μέσα για την πραγματοποίηση επιτόπιας έρευνας σε σχολεία ή άλλους χώρους (ψηφιακή βιντεοσκόπηση, ψηφιακή ηχογράφηση, απομαγνητοφώνηση).

Ο διευθυντής και μέλη του Εργαστηρίου (Κωνσταντίνος Σδρόλιας και Βίκυ Παπαγιαννακοπούλου) έχουν συμμετάσχει στον σχεδιασμό του Νέου Προγράμματος Σπουδών των Μαθηματικών για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση, ενώ έχουν σχεδιάσει διδακτικό υλικό για πρόσφυγες που φοιτούν στο γυμνάσιο (στο πλαίσιο του προγράμματος Accelerated Learning Materials Development & Teacher’s Capacity Building της UNICEF (Refugee and Migrants Response in Greece) και για μαθητές και μαθήτριες με Ρόμικη καταγωγή που παρακολουθούν το δημοτικό σχολείο. Το Εργαστήριο έχει διοργανώσει ένα διεθνές και ένα εθνικό συνέδριο.

Διευθυντής του Εργαστηρίου είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης.

VII. Εργαστήριο Αναπτυξιακής και Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας

Το Εργαστήριο Αναπτυξιακής και Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας (ΦΕΚ ίδρυσης 5960/17-12-2021) καλύπτει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης στον χώρο της Ψυχολογίας. Το Εργαστήριο Αναπτυξιακής και Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας ασχολείται με τα γνωστικά αντικείμενα της δια βίου ανθρώπινης ανάπτυξης και των αποκλίσεών της, της σχολικής και εκπαιδευτικής ψυχολογίας, της συμβουλευτικής ψυχολογίας και των εφαρμογών της στην εκπαίδευση καθώς και της κοινωνιολογικής θεμελίωσης της αγωγής.

Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι που το Εργαστήριο είναι οι εξής:

Ι. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

 • Εκπαίδευση (θεωρητική και πρακτική́ άσκηση) φοιτητών/τριών του Τμήματος σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σε θέματα Ψυχολογίας και εφαρμογών τους στην εκπαίδευση.
 • Κάλυψη και υποστήριξη διδακτικών αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ή άλλων Πανεπιστημίων, εφόσον αυτό είναι δυνατό και ζητείται από τα Τμήματα αυτά.
 • Υποστήριξη της εκπόνησης διδακτορικών σπουδών και μεταδιδακτορικών ερευνών.

ΙΙ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ

 • Συνεργασία με ελληνικά και αλλοδαπά ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και άλλους επιστημονικούς φορείς σε περιοχές και θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
 • Εκπόνηση ερευνών και ερευνητικών προγραμμάτων είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με άλλες δομές ή ΑΕΙ (εντός ή εκτός Ελλάδος).
 • Οργάνωση ασκήσεων, διαλέξεων, σεμιναρίων, συμποσίων, και παρεμφερών συναντήσεων και εκδηλώσεων με Έλληνες και ξένους ειδικούς στην Αναπτυξιακή και Εκπαιδευτική Ψυχολογία.
 • Συλλογή́, αποθήκευση, επεξεργασία και δημοσίευση ερευνητικών δεδομένων.
 • Ανάπτυξη δικτύου για πρόσβαση σε δυνάμει συμμετέχοντες ερευνών.

ΙΙΙ. ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

 • Ψυχολογική συμβουλευτική στην εκπαιδευτική κοινότητα και ενίσχυση των ρόλων εκπαιδευτικών, γονέων, μαθητών και φοιτητών.
 • Σχεδιασμός, εφαρμογή, αξιολόγηση προγραμμάτων πρόληψης και παρέμβασης.
 • Ευαισθητοποίηση, επιμόρφωση, εξειδικευμένη κατάρτιση για θέματα μάθησης και ψυχοκοινωνικής προσαρμογής εκπαιδευτικών και στελεχών της εκπαίδευσης, ειδικών ψυχικής υγείας και επαγγελματιών διαφόρων ειδικοτήτων, γονέων και φορέων της ευρύτερης κοινότητας.
 • Παραγωγή και δημοσίευση εκπαιδευτικού υλικού, δημοσιευμάτων και εκδόσεων υπό τύπο βιβλίων, άρθρων ή περιοδικών.
 • Συνεργασία με επιστημονικές εταιρείες και συλλόγους Αναπτυξιακής και Σχολικής Ψυχολογίας στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες.
 • Συνεργασία με σχολεία, εκπαιδευτικούς και συλλόγους γονέων.
 • Συνεργασία με δομές / φορείς ψυχικής υγείας.
 • Παροχή́ γνωμοδοτήσεων σε θέματα που άπτονται του γνωστικού́ αντικειμένου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Διευθύντρια του Εργαστηρίου είναι η Καθηγήτρια Ελένη Ανδρέου

2. Αίθουσα Σχολικής Πρακτικής Άσκησης
(κείμενο – θα προστεθεί)

3. Κέντρο Διδακτικής Υποστήριξης και Επιστημονικής Τεκμηρίωσης (ΚΕΔΥΚΕΤ)

(κείμενο – θα προστεθεί)

4. Αίθουσα Η/Υ (link)
(κείμενο – θα προστεθεί)

5. Βιβλιοθήκη

H Βιβλιοθήκη και το Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αποτελεί ενιαίο οργανισμό με έδρα το Βόλο και παραρτήματα στις τέσσερις πρωτεύουσες των νομών της Θεσσαλίας (Βόλο, Λάρισα, Τρίκαλα και Καρδίτσα) και την πρωτεύουσα του νομού Φθιώτιδας (Λαμία). Αποστολή της Βιβλιοθήκης του Π.Θ είναι η κάλυψη των αναγκών εκπαίδευσης και έρευνας, καθώς και την διάχυση της πληροφόρησης στην περιφέρεια της Θεσσαλίας και την ευρύτερη περιοχή.

Δικαίωμα χρήσης της Βιβλιοθήκης έχουν εκτός από τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, όλοι οι ενδιαφερόμενοι ερευνητές, μελετητές καθώς και το ευρύτερο κοινό της περιοχής. Για να εκδοθεί η ταυτότητα χρήστη της Βιβλιοθήκης, με την επίδειξη της οποίας οι χρήστες μπορούν να δανειστούν υλικό από τη Βιβλιοθήκη, οι υποψήφιοι χρήστες πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση που προμηθεύονται από τον υπάλληλο του παραρτήματος στο οποίο υποβάλουν την αίτησή τους μαζί με μία φωτογραφία τύπου διαβατηρίου.

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές πρέπει να δείξουν τη φοιτητική τους ταυτότητα και να δώσουν όχι μόνο τη διεύθυνση της κατοικίας τους, αλλά και τη διεύθυνση μόνιμης διαμονής τους, καθώς και το τηλέφωνό τους αν έχουν. Η ταυτότητα χρήστη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δανεισμό ή αναζήτηση υλικού σε όλα τα παραρτήματα της Βιβλιοθήκης, ανεξάρτητα από το σε ποιο παράρτημα υποβλήθηκε η αίτηση για την έκδοσή της. Η υποβολή της αίτησης για την απόκτηση της ιδιότητας του χρήστη σημαίνει ότι ο υποψήφιος χρήστης αποδέχεται όλους τους όρους του Κανονισμού Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης του Π.Θ.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία και τις όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του Π.Θ. μπορείτε να βρείτε στον δικτυακό τόπο: http://www.lib.uth.gr.

Πληροφορίες:

Κεντρική Βιβλιοθήκη

Π.Θ., Μεταμορφώσεως 2, 38221 Bόλος

Τηλ. υπηρεσίας δανεισμού: 24210-74760 & 24210-74761

Λαογραφικό Κέντρο Κίτσου Μακρή (Βόλος) (link)

Tο “Λαογραφικό Kέντρο Kίτσου Mακρή” είναι δωρεά της οικογένειας του αείμνηστου λαογράφου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και λειτουργεί όχι μόνον ως λαογραφικό μουσείο, αλλά και ως κέντρο έρευνας και μελέτης για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Στα εκθέματά του περιλαμβάνονται τοιχογραφίες των Θεόφιλου, του Παγώνη και του Xριστόπουλου, αντικείμενα λαϊκής τέχνης (ξυλόγλυπτα, κεραμικά και μεταλλικά) καθώς επίσης και έργα σύγχρονων καλλιτεχνών (Nικόλα, Tάσσου, Φάππα κ.λπ.).

H πλούσια βιβλιοθήκη με πάνω από 4.000 τόμους βιβλίων και το αρχείο του, με 6.500 διαφάνειες και 4.000 φωτογραφίες, σε πολλές από τις οποίες απεικονίζονται θησαυροί της λαϊκής μας παράδοσης που δεν σώζονται σήμερα, προσφέρεται για έρευνα και μελέτη στους φοιτητές αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Περισσότερες πληροφορίες να βρείτε στον δικτυακό τόπο: http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ls/lkm.asp.

Πληροφορίες: Λαογραφικό Κέντρο K. Mακρή

Κ. Μακρή 38, Τ.Κ. 38222 Bόλος

Tηλ.: 24210-37119