ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΡΙΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής και Διδακτορικός Τίτλος (Δίπλωμα)

 

Άρθρο 1: Εισαγωγή

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης προσφέρει τη δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής και την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος στα επιστημονικά αντικείμενα που θεραπεύει. Σκοπός είναι αφενός η προώθηση και ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας στο πεδίο των Επιστημών της Εκπαίδευσης και, ευρύτερα, στα πεδία των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, αφετέρου η προετοιμασία διδακτόρων και διδακτορισσών ικανών να συμβάλλουν στην ικανοποίηση των ερευνητικών και εκπαιδευτικών αναγκών της χώρας, στο πλαίσιο της συνεχώς εξελισσόμενης εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο, ο οποίος πιστοποιεί την ουσιαστική συνεισφορά του κατόχου του στην εξέλιξη καίριων γνωστικών περιοχών, την κατανόηση σε βάθος της επιστημονικής του περιοχής και την εκπόνηση μιας πρωτότυπης ή καινοτόμου εργασίας ή έρευνας στο πεδίο της επιστήμης του.

 

Άρθρο 2: Προϋποθέσεις απόκτησης Διδακτορικού Διπλώματος

α. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:

 • Κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
 • Κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integratedmaster) της ημεδαπής ή αλλοδαπής

 

Άρθρο 3: Διαδικασία επιλογής υποψηφίου διδάκτορα-διδακτόρισσας και ορισμού Συμβουλευτικής

Επιτροπής

Η επιλογή των υποψήφιων διδακτόρων ή διδακτορισσών στο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών πραγματοποιείται με απόφαση της Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης.

α. Ο υποψήφιος ή η υποψήφια υποβάλλει αίτηση για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής προς τη Συνέλευση του Τμήματος καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Στην αίτηση αναγράφονται

 • ο προτεινόμενος τίτλος της διδακτορικής διατριβής
 • ένα μέλος ΔΕΠ του Τμήματος ως προτεινόμενος επιβλέπων ή προτεινόμενη επιβλέπουσα της διδακτορικής διατριβής, του οποίου ή της οποίας το γνωστικό αντικείμενο ή το επιστημονικό έργο είναι συναφές με αυτό της προς εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Επίσης, υποβάλλονται τα ακόλουθα συνοδευτικά έγγραφα:

 • αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψήφιου ή της υποψήφιας
 • αντίγραφα τίτλων σπουδών (πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών)
 • πρόταση διδακτορικής έρευνας, η οποία περιλαμβάνει το ερευνητικό αντικείμενο και τη μεθοδολογία έρευνας, συνοπτική αναφορά στην ερευνητική διαδικασία, προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και βασική βιβλιογραφία
 • αντίγραφα πιστοποίησης κάθε ακαδημαϊκού έργου (δημοσιεύσεις, βεβαιώσεις συμμετοχής, κλπ) που περιγράφεται στο βιογραφικό του υποψηφίου ή της υποψήφιας και δεν υπάρχει η δυνατότητα ανάκτησής τους διαδικτυακά
 • αντίγραφα πιστοποιητικών γλωσσομάθειας

β. Η Γραμματεία ελέγχει την τυπικότητα των αιτήσεων και των δικαιολογητικών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τον παρόντα κανονισμό, και κατόπιν διαβιβάζει τις αιτήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά στη Συνέλευση του Τμήματος.

Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει υπόψη τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, τις κατηγοριοποιεί με βάση την συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου, και ορίζει μία τριμελή επιτροπή ανά κατηγορία αιτήσεων. Κάθε τριμελής επιτροπή, που αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί, αν το θεωρήσει απαραίτητο, σε συνέντευξη τους υποψήφιους ή τις υποψήφιες. Στη συνέχεια, συνεκτιμώντας τις σπουδές και το έργο των υποψηφίων, συντάσσει και υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους κάθε υποψήφιος ή υποψήφια πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει δεκτός ή δεκτή, ο προτεινόμενος επιβλέπων ή η προτεινόμενη επιβλέπουσα -ο οποίος ή η οποία δεν μπορεί να επιβλέπει πάνω από πέντε (5) διδακτορικές διατριβές ως κύριος επιβλέπων ή κύρια επιβλέπουσα- και ο κύκλος μαθημάτων των ΠΜΣ του Τμήματος που θα πρέπει να παρακολουθήσει ο υποψήφιος ή η υποψήφια με διαπιστωμένο έλλειμμα συνάφειας σπουδών με το αντικείμενο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής. Επιπλέον, η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή καθορίζει σε συνεργασία με τον υποψήφιο διδάκτορα ή την υποψήφια διδακτόρισσα τον τελικό τίτλο της Διδακτορικής Διατριβής.

γ. Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει τη γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος ή επιβλέπουσας, τη συνεκτιμά με το υπόμνημα της επιτροπής και εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του υποψήφιου ή της υποψήφιας. Με την έγκριση της αίτησης, η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στον προτεινόμενο επιβλέποντα ή την προτεινόμενη επιβλέπουσα την επίβλεψη της διδακτορικής διατριβής και ορίζει τριμελή συμβουλευτική επιτροπή, με αρμοδιότητα να πλαισιώνει και να υποστηρίζει τη διαδικασία εκπόνησης και συγγραφής της διατριβής.

Στη συμβουλευτική επιτροπή μπορούν να συμμετέχουν ως μέλη: α) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) κάθε βαθμίδας του Τμήματος του Α.Ε.Ι., β) μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι., γ) Ομότιμοι Καθηγητές και Ομότιμες Καθηγήτριες και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π., δ) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού σε Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, ε) ερευνητές και ερευνήτριες κάθε βαθμίδας που υπηρετούν σε ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258), συμπεριλαμβανομένων της Ακαδημίας Αθηνών, εφόσον διαθέτουν διδακτορικό δίπλωμα και ερευνητική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής, στ) καθηγητές και καθηγήτριες ιδρυμάτων της αλλοδαπής και ερευνητές και ερευνήτριες ερευνητικών οργανισμών της αλλοδαπής.

Τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής έχουν είτε ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο, είτε ίδιο ή συναφές επιστημονικό έργο με την προς εκπόνηση διδακτορική διατριβή. Ο αριθμός των αφυπηρετησάντων μελών Δ.Ε.Π. που συμμετέχουν ως μέλη στην τριμελή συμβουλευτική επιτροπή δεν δύναται να υπερβαίνει τον έναν (1). Η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή είναι αρμόδια για την υποστήριξη του υποψήφιου διδάκτορα ή της υποψήφιας διδακτόρισσας κατά τη διαδικασία εκπόνησης και συγγραφής της διδακτορικής διατριβής και την παρακολούθηση της προόδου της. Ο επιβλέπων ή η επιβλέπουσα και τα μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής δεν δικαιούνται αμοιβής ή άλλης αποζημίωσης για την υποστήριξη της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής.

δ. Το Τμήμα μπορεί να εκδίδει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις υποψήφιων διδακτόρων και διδακτορισσών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών. Οι σχετικές προσκλήσεις ενδιαφέροντος δημοσιοποιούνται με κάθε πρόσφορο τρόπο και αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος και του Πανεπιστημίου. Οι προϋποθέσεις, οι όροι, οι προθεσμίες και οι διαδικασίες κατάθεσης υποψηφιοτήτων και επιλογής υποψήφιων διδακτόρων και διδακτορισσών, καθώς και υποχρεώσεις αυτών, ρήτρες, παραδοτέα και χρονικά όρια ολοκλήρωσης των διατριβών, μνημονεύονται ρητά στις σχετικές προσκλήσεις.

 

Άρθρο 4. Διαδικασία εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής

α. Για κάθε υποψήφιο ή υποψήφια που εκκινεί την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής αρμόδια για την καθοδήγηση και επίβλεψη  είναι η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή.

Αν κάποιο από τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων του επιβλέποντος ή της επιβλέπουσας, εκλείψει ή αδυνατεί να εκπληρώσει τα καθήκοντά του, μετά από αίτημα του επιβλέποντος / της επιβλέπουσας ή του υποψήφιου διδάκτορα / της υποψήφιας διδακτόρισσας και με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, δύναται να ορίζεται αντικαταστάτης ή αντικαταστάτριά του έως την ολοκλήρωση της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής. Σε παρόμοιες περιπτώσεις, η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να αναθέσει την επίβλεψη της διδακτορικής διατριβής σε ένα από τα άλλα δύο (2) μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, ακόμη και καθ’ υπέρβαση του μέγιστου αριθμού των πέντε (5) υποψήφιων διδακτόρων ή διδακτορισσών που μπορεί να επιβλέπεται από κάθε μέλος ΔΕΠ του Τμήματος.

Αν ο επιβλέπων καθηγητής ή η επιβλέπουσα καθηγήτρια ή μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής μετακινηθεί σε άλλο Τμήμα του ίδιου ή άλλου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή αφυπηρετήσει, δύναται να συνεχίσει να κατέχει την ιδιότητα του επιβλέποντος της διδακτορικής διατριβής, εφόσον συναινεί, και ο τίτλος απονέμεται από το Α.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει το Τμήμα που ξεκίνησε η εκπόνηση της διατριβής.

β. Τροποποίηση του τίτλου ή του θέματος της διδακτορικής διατριβής μέσα στην ίδια γνωστική περιοχή μπορεί να γίνει μετά από αιτιολογημένη πρόταση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

γ. Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους, ο υποψήφιος διδάκτορας ή η υποψήφια διδακτόρισσα υποβάλλει εγγράφως αναλυτικό υπόμνημα προς την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή σχετικά με την πρόοδο της διδακτορικής του/της διατριβής. Το υπόμνημα μαζί με σχόλια επ’ αυτού από την τριμελή επιτροπή αποτελούν την έκθεση προόδου της ερευνητικής εργασίας και της συνολικής δραστηριότητας του υποψήφιου ή της υποψήφιας για το ακαδημαϊκό έτος η οποία κατατίθεται στη Συνέλευση του Τμήματος. Αντίγραφο του υπομνήματος, καθώς και σχόλια επ’ αυτού από τον επιβλέποντα, την επιβλέπουσα ή την τριμελή επιτροπή και εκθέσεις προόδου σύμφωνα με όσα ορίζονται στον οικείο Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών, καταχωρούνται στον ατομικό φάκελο του υποψήφιου διδάκτορα ή της υποψήφιας διδακτόρισσας.

Η Συνέλευση του Τμήματος μελετά και αξιολογεί θετικά ή αρνητικά την έκθεση του υποψήφιου ή της υποψήφιας. Μετά από δύο συνεχόμενες αρνητικές αξιολογήσεις, η Συνέλευση έχει τη δυνατότητα να διαγράψει τον υποψήφιο ή την υποψήφια.

δ. Τα ονόματα των υποψήφιων διδακτόρων και διδακτορισσών, των μελών της Συμβουλευτικών Επιτροπών, οι τίτλοι των εκπονούμενων διδακτορικών διατριβών και σύντομη περίληψη αυτών, αναρτώνται στον δικτυακό τόπο του Τμήματος.

ε. Η διδακτορική διατριβή γράφεται στην Ελληνική γλώσσα. Η συγγραφή της διατριβής σε άλλη γλώσσα είναι δυνατή μετά από αιτιολογημένη πρόταση του επιβλέποντα ή της επιβλέπουσας και απόφαση της Συνέλευσης.

 

Άρθρο 5. Χρονική διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής 

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Ως ανώτατη χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης της διδακτορικής διατριβής ορίζονται τα έξι (6) ημερολογιακά έτη. Σε περίπτωση που ανακύψει σοβαρό ακαδημαϊκό, επαγγελματικό ή προσωπικό πρόβλημα στον υποψήφιο διδάκτορα ή την υποψήφια διδακτόρισσα, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μπορεί να παρατείνεται η ανώτατη χρονική διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, κατόπιν αιτήματος του υποψήφιου ή της υποψήφιας.

 

Άρθρο 6. Δικαιώματα και υποχρεώσεις Υποψήφιων Διδακτόρων και Διδακτορισσών

Α] Δικαιώματα και παροχές

 • Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν.
 • Οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες με τεκμηριωμένη αίτησή τους μπορούν να ζητήσουν από τη Συνέλευση του Τμήματος την αλλαγή επιβλέποντα ή επιβλέπουσας. Η Συνέλευση μπορεί να απορρίψει ή να αποδεχτεί την αίτηση.
 • Οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες έχουν όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες των ΠΜΣ του Τμήματος, όπως ορίζονται στους οικείους Κανονισμούς.
 • Οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες μπορούν να συμμετέχουν σε ερευνητικά έργα/προγράμματα του Α.Ε.Ι. και να λαμβάνουν υποτροφίες στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων, αυτοχρηματοδοτούμενων ή λοιπών έργων/ προγραμμάτων για την οικονομική ενίσχυση της διδακτορικής τους έρευνας.
 • Οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αίτηση αναστολής των σπουδών τους για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους (π.χ. ασθένεια, οικογενειακοί λόγοι). Η αίτησή τους πρέπει να συνοδεύεται από τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα ή της επιβλέπουσας και ο χρόνος αναστολής δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) ακαδημαϊκό έτος. Ο χρόνος αναστολής της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής δεν προσμετράται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.
 • Οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος διατηρούν δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών μέχρι και πέντε (5) έτη μετά την ολοκλήρωση της διδακτορικής τους διατριβής.

Β] Υποχρεώσεις υποψήφιων Διδακτόρων και Διδακτορισσών

Οι υποψήφιοι διδάκτορες και οι υποψήφιες διδακτόρισσες υποχρεούνται να:

 • υποβάλουν εγγράφως αναλυτικό υπόμνημα προόδου της διατριβής τους σε ετήσια βάση προς τη τριμελή συμβουλευτική επιτροπή
 • συνεργάζονται με τον επιβλέποντα ή την επιβλέπουσα και τα μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής για την υποστήριξη της εκπόνησης της διατριβής τους,
 • παρέχουν επικουρικό διδακτικό έργο σύμφωνα με τις ανάγκες των προγραμμάτων πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών του Τμήματος, κατόπιν υπόδειξης του επιβλέποντος ή της επιβλέπουσας.
 • τηρούν όλες τις αρχές δεοντολογίας για τη διενέργεια και τη δημοσιοποίηση της ερευνητικής τους εργασίας, όπως αυτές αναφέρονται στον κώδικα δεοντολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 • παρουσιάζουν την πορεία της ερευνητικής τους εργασίας στις Συναντήσεις Υποψήφιων Διδακτόρων/ Διδακτορισσών του Τμήματος.
 • πραγματοποιήσουν δύο τουλάχιστον δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους.

 

Άρθρο 7. Υποχρεώσεις Επιβλεπόντων και Επιβλεπουσών

Ο επιβλέπων καθηγητής ή η επιβλέπουσα καθηγήτρια οφείλει:

 • να έχει τακτικές συναντήσεις και στενή ακαδημαϊκή συνεργασία με τον υποψήφιο διδάκτορα ή την υποψήφια διδακτόρισσα και να τον/την ενθαρρύνει να παρουσιάζει την πορεία της διατριβής σε διάφορα σεμινάρια ή εκδηλώσεις, σε μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ή σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα
 • να καταθέτει την ετήσια έκθεση προόδου στη Συνέλευση του Τμήματος
 • να συντονίζει την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή

 

Άρθρο 8. Διαδικασία αξιολόγησης Διδακτορικής Διατριβής

α. Μετά από την ολοκλήρωση της συγγραφής της διδακτορικής διατριβής και την υποβολή του τελευταίου υπομνήματος σχετικά με την πρόοδο αυτής προς την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή, ο υποψήφιος διδάκτορας ή η υποψήφια διδακτόρισσα υποβάλλει αίτημα δημόσιας υποστήριξης αυτής.

Αν η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή αποδεχθεί την αίτηση του υποψήφιου ή της υποψήφιας, συντάσσει αναλυτική εισηγητική έκθεση και την υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος ζητώντας τον ορισμό επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση της διδακτορικής διατριβής. Η Συνέλευση μετά από την αποδοχή της έγγραφης θετικής εισήγησης της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής ορίζει, με απόφασή της, επταμελή εξεταστική επιτροπή για την κρίση και την αξιολόγηση της διδακτορικής διατριβής.

Ως μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής ορίζονται υποχρεωτικά τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής και τέσσερα (4) ακόμη μέλη, τα οποία μπορεί να είναι: α) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) κάθε βαθμίδας του Τμήματος του Α.Ε.Ι., β) μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι., γ) Ομότιμοι Καθηγητές ή Ομότιμες Καθηγήτριες και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π., δ) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού σε Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, ε) ερευνητές και ερευνήτριες κάθε βαθμίδας που υπηρετούν σε ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258), συμπεριλαμβανομένων της Ακαδημίας Αθηνών, εφόσον διαθέτουν διδακτορικό δίπλωμα και ερευνητική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής, στ) καθηγητές και καθηγήτριες ιδρυμάτων της αλλοδαπής και ερευνητές και ερευνήτριες ερευνητικών οργανισμών της αλλοδαπής. Όλα τα μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με αυτή, στην οποία ο υποψήφιος διδάκτορας ή η υποψήφια διδακτόρισσα εκπόνησε την Διδακτορική Διατριβή.

Κατ’ ελάχιστον τέσσερα (4) από τα επτά (7) μέλη της εξεταστικής επιτροπής είναι μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού που ανήκουν στο Α.Ε.Ι. στο οποίο εκπονείται η διδακτορική διατριβή.

β. Αν δεν κατατεθεί η εισήγηση της παρ. α του άρθρου 8 προς τη Συνέλευση του Τμήματος ή αν αυτή είναι αρνητική, το θέμα δύναται να παραπεμφθεί κατόπιν αίτησης του υποψήφιου ή της υποψήφιας στη Συνέλευση του Τμήματος.

γ. Η διδακτορική διατριβή υποστηρίζεται δημόσια από τον υποψήφιο διδάκτορα ή την υποψήφια διδακτόρισσα ενώπιον της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής, η οποία υποβάλλει ερωτήσεις προς τον υποψήφιο ή την υποψήφια.

Η εξέταση της διατριβής γίνεται το αργότερο εντός 90 ημερών από την ημερομηνία ορισμού της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής από τη Συνέλευση του Τμήματος και διαβίβασης της διατριβής στα μέλη της επιτροπής. Σε περίπτωση παρέλευσης της τρίμηνης προθεσμίας, η επταμελής επιτροπή πρέπει να ορισθεί εκ νέου από τη Συνέλευση του Τμήματος με εισήγηση του επιβλέποντα ή της επιβλέπουσας.

Η συνεδρίαση για τη δημόσια υποστήριξη της διατριβής δύναται να πραγματοποιηθεί και με τη χρήση μέσων τηλεδιάσκεψης, εφόσον δεν είναι δυνατή η φυσική παρουσία όλων των μελών της εξεταστικής επιτροπής.

Μετά από την ολοκλήρωση της υποστήριξης της διατριβής, η επταμελής εξεταστική επιτροπή συνεδριάζει χωρίς την παρουσία τρίτων, αξιολογεί τη διδακτορική διατριβή ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, την πρωτότυπη σκέψη και τη συμβολή της στην επιστήμη και με βάση τα κριτήρια αυτά, εγκρίνει ή απορρίπτει την απονομή του διδακτορικού διπλώματος. Για την απονομή του διδακτορικού διπλώματος απαιτείται η σύμφωνη γνώμη και η θετική αξιολόγηση της διδακτορικής διατριβής από πέντε (5) τουλάχιστον μέλη. Η έγκριση βεβαιώνεται με πρακτικό που υπογράφεται από όλα τα μέλη της επιτροπής.

Η συνεδρίαση και η όλη διαδικασία της εξέτασης συντονίζεται από το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ.

Ο υποψήφιος διδάκτορας ή  η υποψήφια διδακτόρισσα θεωρείται κάτοχος του Διδακτορικού Διπλώματος μετά την επιτυχή υποστήριξη και αξιολόγηση της διδακτορικής του/της διατριβής. Η καθομολόγηση των Διδακτόρων και των Διδακτορισσών γίνεται παρουσία των πρυτανικών αρχών στο πλαίσιο της καθομολόγησης των αποφοίτων πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών.

δ. Οι εγκεκριμένες διδακτορικές διατριβές, μετά το πέρας των ενδεχομένων διορθώσεων που προτείνονται από τις εξεταστικές επιτροπές, κατατίθενται στη βιβλιοθήκη σε δύο αντίτυπα, ένα (1) βιβλιοδετημένο έντυπο και ένα (1) αντίτυπο σε ηλεκτρονική μορφή. Η Γραμματεία του Τμήματος δεν ολοκληρώνει τα στάδια της απόδοσης του αντίστοιχου ακαδημαϊκού τίτλου, αν προηγουμένως δεν λάβει από τους υποψηφίους βεβαίωση κατάθεσης της διδακτορικής διατριβής από τη Βιβλιοθήκη του ιδρύματος. Με ευθύνη της κεντρικής βιβλιοθήκης του ΠΘ όλες οι διδακτορικές διατριβές δημοσιεύονται στο ιδρυματικό αποθετήριο του Πανεπιστημίου https://ir.lib.uth.gr/xmlui/handle/11615/17724

Σύμφωνα με το άρθρο 70 του Ν. 1566/1985, μετά την έγκριση της διδακτορικής διατριβής και προκειμένου να χορηγηθεί το έγγραφο του τίτλου του διδάκτορα ή της διδακτόρισσας απαιτείται η συμπλήρωση από τον διδάκτορα ή τη διδακτόρισσα ειδικού εντύπου του Κέντρου Τεκμηρίωσης (Κ.Τ.) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ε.Ι.Ε.) με περίληψη της διατριβής και επιστημονικά στοιχεία που αφορούν το περιεχόμενό της. Το Τμήμα που χορηγεί τον διδακτορικό τίτλο υποχρεούται να αποστέλλει τα έντυπα αυτά, καθώς και ένα αντίγραφο της διδακτορικής διατριβής, στο Κ.Τ. του Ε.Ι.Ε. για την ενημέρωση του εθνικού αρχείου των ελληνικών διδακτορικών διατριβών.

 

Άρθρο 9. Πνευματικά δικαιώματα και λογοκλοπή

Τα πνευματικά δικαιώματα των Διδακτορικών Διατριβών ή τα πιθανά δικαιώματα ευρεσιτεχνίας ή εμπορικής εκμετάλλευσης των εργασιών καθορίζονται με σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας του ΠΘ.

Κάθε είδους λογοκλοπή στις δημοσιεύσεις ή τη συγγραφή των Διδακτορικών Διατριβών, επινόηση ερευνητικών δεδομένων και αντιεπιστημονική συμπεριφορά γενικότερα απαγορεύεται. Η Επιτροπή Δεοντολογίας είναι αρμόδια να ενημερώνει σχετικά και να επιβάλλει ποινές, όπου αυτό είναι αναγκαίο. Λεπτομερείς οδηγίες για το θέμα εκδίδονται από την Επιτροπή Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου.

Καμία διδακτορική διατριβή δεν κατατίθεται για υποστήριξη αν προηγουμένως δεν ελεγχθεί από την ηλεκτρονική υπηρεσία πρόληψης λογοκλοπής της κεντρικής βιβλιοθήκης του ιδρύματος.

 

Άρθρο 10. Ισχύς παρόντος κανονισμού – Μεταβατικές διατάξεις

Όσον αφορά τη χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης της διατριβής, ο παρών κανονισμός ισχύει για τους αιτούντες και τις αιτούσες εκπόνηση διδακτορικής διατριβής μετά τη δημοσίευσή του. Για τους υποψήφιους διδάκτορες και τις υποψήφιες διδακτόρισσες, οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4957/2022 είχαν υπερβεί τα έξι ημερολογιακά έτη, η Συνέλευση του Τμήματος θα αποφασίσει κατά περίπτωση και μετά από αίτησή τους προς αυτή για την παράταση που θα τους δίδεται ώστε να ολοκληρώσουν τη συγγραφή της διατριβής.

Κατά τα λοιπά ο παρών Κανονισμός ισχύει για το σύνολο των υποψήφιων διδακτόρων και διδακτορισσών.