1. Γενικά

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του ΠΤΔΕ καθορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης μετά από εισήγηση της επιτροπής προγράμματος σπουδών του Τμήματος.

Για τον σχεδιασμό του ΠΠΣ λαμβάνονται υπόψη: (α) η πολυπλοκότητα των σημερινών κοινωνικών και πολιτισμικών συνθηκών εντός των οποίων καλείται να λειτουργήσει η εκπαίδευση, (β) η διεθνής συζήτηση αναφορικά με τα κεντρικά γνωρίσματα του επιστημονικού και επαγγελματικού προφίλ του εκπαιδευτικού και (γ) οι απαιτήσεις οικοδόμησης μιας στέρεης γνωστικής και μεθοδολογικής βάσης των αντικειμένων διδασκαλίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Το ΠΠΣ είναι προσανατολισμένο στην επίτευξη μαθησιακών αποτελεσμάτων εκ μέρους των φοιτητριών και των φοιτητών προσανατολισμένων στην οικοδόμηση επιστημονικών γνώσεων και επαγγελματικών ικανοτήτων που θα τους επιτρέπουν:

 • να αναλύουν και να κατανοούν κριτικά τις παιδαγωγικές προκλήσεις των σύγχρονων κοινωνικών εξελίξεων,
 • να κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά μαθαίνουν και επεξεργάζονται τα γνωστικά αντικείμενα,
 • να γνωρίζουν πώς να δημιουργούν, να εμπλουτίζουν και να ανασχεδιάζουν μαθησιακά περιβάλλοντα που προωθούν αποτελεσματικά την ατομική και ομαδική μάθηση και επιτρέπουν την εξατομικευμένη διαχείριση της μαθητικής συμπεριφοράς,
 • να στηρίζουν την ενεργητική, διερευνητική μάθηση εκ μέρους των παιδιών,
 • να εξειδικεύουν τις θεωρητικές τους γνώσεις σε σχέση με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα μάθησης των μαθητριών και μαθητών τους, να αναστοχάζονται πάνω στις πρακτικές τους,να ερευνούν το έργο τους, τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις του και να αναπροσαρμόζουν τη διδασκαλία τους με βάση την έρευνα,
 • να έχουν επαρκώς και πολύπλευρα αναπτύξει την κριτική,την αναλυτική και τη συνθετική τους ικανότητα,
 • να κατανοούν και να χρησιμοποιούν την τεχνολογία και τους εποπτικούς πόρους για να ενισχύσουν τη μάθηση,
 • να γνωρίζουν πώς να σχεδιάζουν, να οργανώνουν, να εφαρμόζουν και να αξιολογούν τη διδασκαλία προκειμένου να ανταποκριθούν στους προκαθορισμένους στόχους και προτεραιότητες.

Οι πρωτοετείς φοιτήτριες και φοιτητές, πατώντας εδώ, μπορούν να δουν έναν σύντομο και κατατοπιστικό οδηγό, με σημαντικές πληροφορίες για όσα αφορούν τις σπουδές στο Τμήμα.

 1. Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι

Στο Τμήμα υφίσταται ο θεσμός του Ακαδημαϊκού Συμβούλου με σκοπό την ακαδημαϊκή υποστήριξη των φοιτητών και φοιτητριών σε όλη τη διάρκεια των σπουδών τους∙ ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος παρακολουθεί την ακαδημαϊκή πρόοδο και εξέλιξη των φοιτητών και φοιτητριών, παρέχοντας συμβουλές και επιλύοντας προβλήματα σχετικά με τα ατομικά προγράμματα και τον κανονισμό σπουδών και υποστηρίζοντας όσους και όσες αντιμετωπίζουν δυσχέρειες στην επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους.

3. Κανονισμός Προπτυχιακού Προγράμματος

 1. Οι προπτυχιακές σπουδές διέπονται από τον Κανονισμό Προπτυχιακών Σπουδών. Σκοπός του Κανονισμού Προπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι ο καθορισμός του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των προπτυχιακών σπουδών και η ενημέρωση των φοιτητριών και των φοιτητών για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η φοίτησή τους στο Τμήμα.
 2. Για τον Κανονισμό των Προπτυχιακών Σπουδών πατήστε εδώ.