Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε εννέα (9) μαθήματα, καθώς και η εκπόνηση πρωτότυπης ερευνητικής Διπλωματικής Εργασίας υπό την επίβλεψη ενός τουλάχιστον διδάσκοντα (ή εναλλακτικά προς την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας η επιτυχής ολοκλήρωση δύο εξειδικευμένων εργαστηριακών μαθημάτων, επιπλέον των εννέα μαθημάτων, με αντικείμενο τη διεξαγωγή μιας καθοδηγούμενης συλλογικής επιστημονικής έρευνας). Σε περίπτωση που επιλέξετε να εκπονήσετε διπλωματική εργασία θα πρέπει να σταλεί στη Γραμματεία ΠΜΣ και η Φόρμα-Πρόταση διπλωματικής εργασίας.

Φόρμα-Πρόταση Διπλωματικής Εργασίας

Η αξιολόγηση της Διπλωματικής Εργασίας γίνεται από τριμελή Επιτροπή. Τα μέλη της τριμελούς επιτροπής ορίζονται από τη Συνέλευση του τμήματος και το ένα μέλος είναι ο/η επιβλέπων/ουσα. Μετά το πέρας της συγγραφής της, η οποία γίνεται σύμφωνα με τον «Οδηγό Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών» και έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη του/της επιβλέποντα/ουσας, οι υποψήφιοι παραδίδουν αντίτυπό της στα μέλη της Επιτροπής.

Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών

Όταν η Επιτροπή κρίνει ότι η εργασία είναι έτοιμη, αυτή υποστηρίζεται δημόσια μετά από σχετική ανακοίνωση της Γραμματείας του Προγράμματος, κατά τη διάρκεια μίας εκ των τριών ανά έτος περιόδων υποστηρίξεων (το τελευταίο δεκαήμερο των μηνών Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Οκτωβρίου).

Χρονοδιάγραμμα Υποστήριξης Διπλωματικών Εργασιών

Η τελική αξιολόγηση και κρίση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, αφού αυτή ελεγχθεί για λογοκλοπή, γίνεται από την παραπάνω Επιτροπή. Για την έγκριση απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των δύο τρίτων (2/3) των μελών της Επιτροπής. Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία βαθμολογείται από μηδέν (0) έως δέκα (10), με ελάχιστο βαθμό επιτυχίας το πέντε (5). Σε περίπτωση απόρριψης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας καθορίζεται νέα ημερομηνία αξιολόγησης, τουλάχιστον τρεις (3) μήνες μετά την πρώτη κρίση. Η εγκεκριμένη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, μετά το πέρας των ενδεχόμενων διορθώσεων που προτείνει η Επιτροπή, κατατίθεται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου σε ηλεκτρονική μορφή. Γλώσσα συγγραφής της Διπλωματικής Εργασίας είναι η ελληνική γλώσσα. Δίνεται, ωστόσο, η εναλλακτική δυνατότητα συγγραφής της στην αγγλική γλώσσα, μετά και από τη σύμφωνη γνώμη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Οδηγίες για την αποφυγή λογοκλοπής

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ