1. Κανονισμός Μεταδιδακτορικών Σπουδών

Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας παρέχει τη δυνατότητα εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας σε νέους επιστήμονες στα γνωστικά πεδία που αυτό θεραπεύει. Η μεταδιδακτορική έρευνα αποβλέπει στη δημιουργία υψηλής ποιότητας επιστημονική έρευνα και στην ενίσχυση νέων επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην πρόοδο της επιστήμης.

Άρθρο 2 Στόχοι μεταδιδακτορικής έρευνας

Βασικοί στόχοι της εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας στο Τμήμα είναι:

  • Η επέκταση των αποτελεσμάτων των διδακτορικών διατριβών των ερευνητών σε συνδυασμό με την φυσιογνωμία και τις επιστημονικές κατευθύνσεις του Τμήματος.
  • Η εξειδίκευση νέων επιστημόνων στα γνωστικά πεδία του Τμήματος.
  • Η ενίσχυση του ερευνητικού έργου και της ακαδημαϊκής φυσιογνωμίας του Τμήματος.
  • Η διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και η μεταφορά τεχνογνωσίας.

Η μεταδιδακτορική έρευνα πρέπει να είναι πρωτότυπη και να αποτελεί συμβολή στην επιστημονική γνώση.

Άρθρο 3 Υποβολή και έγκριση μεταδιδακτορικής έρευνας

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας έχει κάθε κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής ή διδακτορικού διπλώματος από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί με πράξη αναγνώρισης της ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, υπό τις εξής προϋποθέσεις: i) το θέμα της έρευνας εμπίπτει σε γνωστικό πεδίο που θεραπεύει το Τμήμα και ii) δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των επτά (7) ετών από την ημερομηνία κτήσης του διδακτορικού διπλώματος του αιτούντος.

Το Τμήμα δέχεται αιτήσεις εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Οι αιτήσεις υποβάλλονται, είτε έντυπα είτε ηλεκτρονικά, στη Γραμματεία του Τμήματος (βλ. Παράρτημα 1). Οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με την αίτησή τους, οφείλουν να υποβάλουν:

  • Επιστολή αποδοχής επίβλεψης της μεταδιδακτορικής τους έρευνας από μέλος ΔΕΠ του Τμήματος.
  • Αντίγραφο διδακτορικού διπλώματος.
  • Βιογραφικό σημείωμα με αναλυτικό κατάλογο επιστημονικών δημοσιεύσεων.
  • Πρόταση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα αναλυτικό προσχέδιο έρευνας (έκτασης 2.500-3.500 λέξεων) όπου θα καθορίζονται: i) στόχοι και πρωτοτυπία της ερευνητικής πρότασης, ii) ερευνητική μεθοδολογία, iii) αναλυτικό ερευνητικό περίγραμμα, iv) χρονοδιάγραμμα ερευνητικής πρότασης, v) αναμενόμενα παραδοτέα.

Η Συνέλευση του Τμήματος εξετάζει 2 φορές το έτος, και συγκεκριμένα Οκτώβριο και Φεβρουάριο, τις αιτήσεις εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας. Σε άλλη χρονική περίοδο μπορεί κατ’ εξαίρεση να εξετάσει αίτηση η οποία συνδέεται με χρηματοδότηση που επιβάλλει χρονικές δεσμεύσεις. Η Συνέλευση εξετάζει την πληρότητα του φακέλου του ενδιαφερομένου, τη συνάφεια της πρότασης εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα και εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση. Στην περίπτωση έγκρισης της πρότασης, η Συνέλευση προβαίνει επίσης στην έγκριση του επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ την μεταδιδακτορική έρευνα. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, ο ενδιαφερόμενος, λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους απόρριψης, έχει το δικαίωμα να υποβάλει αναθεωρημένη αίτηση για μια ακόμα φορά.

 

Άρθρο 4 Επίβλεψη, εκπόνηση και διάρκεια μεταδιδακτορικής έρευνας

Η μεταδιδακτορική έρευνα διεξάγεται υπό την επίβλεψη υπηρετούντος μέλους ΔΕΠ του Τμήματος. Οι επιβλέποντες που αφυπηρετούν παραμένουν επιβλέποντες έως την ολοκλήρωση της μεταδιδακτορικής έρευνας. Κάθε μέλος ΔΕΠ μπορεί να επιβλέπει ταυτόχρονα μέχρι δύο μεταδιδακτορικές έρευνες.

Στην περίπτωση που το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ μετακινηθεί σε άλλο Τμήμα ή σε άλλο Ίδρυμα, ο μεταδιδάκτορας οφείλει να αιτηθεί την μεταγραφή του ακολουθώντας το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ. Αντίστοιχα, αν νέο μέλος ΔΕΠ μετακινηθεί στο Τμήμα, τυχόν μεταδιδάκτορες που επιβλέπει, αυτοδίκαια, μετά από αίτησή τους, εγγράφονται στο Τμήμα. Αν το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ εκλείψει, ο μεταδιδάκτορας μπορεί να αιτηθεί προς τη Συνέλευση του Τμήματος την συνέχιση της έρευνάς του υπό την επίβλεψη άλλου μέλους ΔΕΠ του Τμήματος ή την μεταγραφή του σε άλλο Τμήμα του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ ή την διαγραφή του.

Κάθε μεταδιδακτορική έρευνα διαρκεί για χρονικό διάστημα από δώδεκα (12) έως δεκαοκτώ (18) μήνες. Με αίτηση του μεταδιδάκτορα ερευνητή προς τη Συνέλευση του Τμήματος, σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ, και σχετική απόφαση της Συνέλευσης, η διάρκεια της μεταδιδακτορικής έρευνας μπορεί να παραταθεί μέχρι τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

Άρθρο 5 Υποχρεώσεις μεταδιδακτόρων

Οι μεταδιδάκτορες οφείλουν να έχουν φυσική παρουσία δύο (2) ημέρες την εβδομάδα και να προσφέρουν υπηρεσίες στο Τμήμα (σεμινάρια, ειδικές διαλέξεις, επίβλεψη εργασιών, επιμέλεια φροντιστηρίων, εργαστηριακές ασκήσεις, επιτηρήσεις σε εξετάσεις).

Οι μεταδιδάκτορες, μετά από συνεννόηση με το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ, οφείλουν να παρουσιάζουν κατ’ έτος σε δημόσια εκδήλωση την πορεία της έρευνας τους.

Στη διάρκεια της έρευνάς τους, οι μεταδιδάκτορες οφείλουν να εκπονήσουν δύο δημοσιεύσεις σχετικές με την έρευνά τους, είτε σε ελληνικό ή σε διεθνές περιοδικό με κριτές, είτε ως κεφάλαιο σε συλλογικό τόμο, είτε σε πρακτικά διεθνούς συνεδρίου, είτε ως μονογραφία, υποχρεούνται δε ρητά να αναφέρουν ότι οι δημοσιεύσεις εκπονήθηκαν στα πλαίσια µεταδιδακτορικής έρευνας στο Τµήµα, καθώς και το όνομα του επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ ως συσυγγραφέα.

Άρθρο 6 Δικαιώματα μεταδιδακτόρων

Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές αποτελούν οργανικά μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και μπορούν να χρησιμοποιούν κατά τη διάρκεια της έρευνάς τους τον τίτλο του Τμήματος στις δραστηριότητες ή τις εργασίες που εκπονούν.

Οι µεταδιδάκτορες, μετά από συνεννόηση µε το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ, μπορούν να αιτηθούν χρηματοδότηση αναγκών της έρευνάς τους από το Τµήµα, την Σχολή ή το Ίδρυμα.

Κατά τη διάρκεια της έρευνάς τους παρέχεται στους μεταδιδάκτορες ειδική βεβαίωση μεταδιδάκτορα που φροντίζει να εκδώσει το Τμήμα. Οι μεταδιδάκτορες έχουν δυνατότητα πρόσβασης στα Εργαστήρια καθώς και στον εξοπλισμό του Τμήματος, όπως και δυνατότητα πρόσβασης στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου με δικαίωμα δανεισμού.

Άρθρο 7 Περάτωση μεταδιδακτορικής έρευνας

Μετά την περάτωση της έρευνας και τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ, ο μεταδιδάκτορας υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος την τελική έκθεση της μεταδιδακτορικής του έρευνας και μετά την έγκρισή της αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και υποβάλλεται από τον ίδιο στη βιβλιοθήκη του Ιδρύματος.

Στους μεταδιδάκτορες, μετά την περάτωση της έρευνάς τους, χορηγείται «Βεβαίωση Διεξαγωγής Μεταδιδακτορικής Έρευνας» στην οποία αναφέρεται το Πανεπιστήμιο, το Τμήμα, τα στοιχεία του ερευνητή, το γνωστικό αντικείμενο της έρευνας, το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ και η χρονική περίοδος διεξαγωγής της έρευνας. Η ανωτέρω βεβαίωση υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος.

Άρθρο 8 Διαγραφή μεταδιδακτόρων

Οι μεταδιδάκτορες διαγράφονται οποτεδήποτε, αυτοδικαίως, μετά από αίτησή τους προς τη Γραμματεία του Τμήματος. Διαγράφονται, επίσης, μετά από αιτιολογημένη γνώμη του επιβλέποντα και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, εάν κριθεί ότι δεν είναι ικανοί να ολοκληρώσουν την έρευνα, ή σε περίπτωση αποδεδειγμένης αντιακαδημαϊκής δεοντολογίας, όπως η λογοκλοπή.

Άρθρο 9 Τροποποίηση του Κανονισμού

Η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να τροποποιεί τον Κανονισμό όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο ή όταν επιβάλλεται από διατάξεις ανώτερης ισχύος.

Άρθρο 10 Ισχύς του Κανονισμού

Ο κανονισμός ισχύει από την ημερομηνία έγκρισής του από τη Συνέλευση του Τμήματος.