ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΎ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Άρθρο 1. Γενικές διατάξεις

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας παρέχει τη δυνατότητα εκπόνησης πρωτότυπης μεταδιδακτορικής έρευνας σε νέους και νέες επιστήμονες στα γνωστικά πεδία που αυτό θεραπεύει αποβλέποντας στην πρόοδο της επιστήμης.

Άρθρο 2. Στόχοι μεταδιδακτορικής έρευνας

Βασικοί στόχοι της εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης είναι:

 • Η επέκταση των αποτελεσμάτων των διδακτορικών διατριβών των ερευνητών και των ερευνητριών σε νέες επιστημονικές κατευθύνσεις και ερευνητικά πεδία που συνάδουν με τη φυσιογνωμία του Τμήματος
 • Η προσέλκυση και υποστήριξη ικανών επιστημόνων, προκειμένου αφενός να συμβάλλουν στην πρόοδο της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμογών της, αφετέρου να ενισχύσουν το ερευνητικό έργο και την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία του Τμήματος
 • Η ανάπτυξη έρευνας αιχμής σε νέους τομείς που συνδυάζονται με την προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα των ερευνητών και των ερευνητριών

 

Άρθρο 3. Υποβολή και έγκριση μεταδιδακτορικής έρευνας

Αρμόδιο όργανο για την έγκριση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας είναι η Συνέλευση του Τμήματος.

Δεκτό για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας μπορεί να γίνει επιστημονικό προσωπικό που ανήκει σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες :

 1. κατέχει διδακτορικό δίπλωμα από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί με πράξη αναγνώρισης της ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, υπό την προϋπόθεση ότι το θέμα της έρευνας εμπίπτει σε γνωστικό πεδίο που θεραπεύει το Τμήμα.
 2. έχει εγκεκριμένες μεταδιδακτορικές υποτροφίες, από φορείς ή ιδρύματα, όπως το ΙΚΥ, το ΕΛΙΔΕΚ, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, κ.λπ.
 3. έρχεται ως επισκέπτης ή επισκέπτρια από άλλα ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
 4. έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση για έρευνα υψηλού επιπέδου, από εθνικούς, διεθνείς ή ιδιωτικούς φορείς.

Το Τμήμα δέχεται αιτήσεις εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Οι αιτήσεις υποβάλλονται, είτε έντυπα είτε ηλεκτρονικά, στη Γραμματεία του Τμήματος (βλ. Παράρτημα). Οι ενδιαφερόμενες και οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με την αίτησή τους, οφείλουν να υποβάλουν:

 1. Αντίγραφα πτυχίου και Διδακτορικού Διπλώματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, με κατάλογο των επιστημονικών εργασιών που έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια με το σύστημα των κριτών, μονογραφιών, βιβλίων, κεφαλαίων συλλογικών τόμων, κ.λπ.

Αν η εκπόνηση της μεταδιδακτορικής έρευνας προέρχεται από εγκεκριμένη υποτροφία ή άλλο φορέα που χρηματοδοτεί ανάλογες δράσεις, ο ενδιαφερόμενος ή η ενδιαφερόμενη καταθέτει μόνο την περίληψη της πρότασης και την απόφαση του φορέα που έχει εγκρίνει την πρόταση. Καταθέτει επίσης το όνομα του επιβλέποντος καθηγητή ή της επιβλέπουσας καθηγήτριας που δέχεται να επιβλέψει την έρευνα αυτή. Η αίτηση στην περίπτωση αυτή γίνεται αποδεκτή από τη συνέλευση χωρίς περαιτέρω αξιολόγηση.

Αν η μεταδιδακτορική έρευνα αποτελεί μέρος ενός μεγαλύτερου χρηματοδοτούμενου ερευνητικού έργου και η πρόσληψη έχει γίνει μετά από προκήρυξη της Επιτροπής Ερευνών, ο ενδιαφερόμενος ή η ενδιαφερόμενη περιγράφει το δικό του/της ρόλο στο έργο και την ιδιαίτερη συνεισφορά του/της σε αυτό. H αίτηση υποβάλλεται μόνο στην περίπτωση που υπάρχει σύμφωνη γνώμη του επιστημονικού υπευθύνου του έργου. Τα άτομα αυτά συμπεριλαμβάνονται στους μεταδιδακτορικούς ερευνητές και ερευνήτριες του τμήματος στο οποίο ανήκει ο επιστημονικός υπεύθυνος.

Αν η υποψηφιότητα για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας αφορά μη χρηματοδοτούμενη έρευνα, τότε ο ενδιαφερόμενος ή η ενδιαφερόμενη υποβάλλει τεκμηριωμένη πρόταση, βάσει εκτενούς βιβλιογραφικής έρευνας, σχετικά με την μεταδιδακτορική έρευνα που θα διεξαχθεί, στην οποία θα αναφέρονται και οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί να εκπονήσει την εν λόγω έρευνα στο Τμήμα. Καταθέτει, επίσης, σχετική βεβαίωση του επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ που δέχεται να επιβλέψει την έρευνα αυτή. Ειδικότερα, η πρόταση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα αναλυτικό προσχέδιο έρευνας (έκτασης 2.500-3.500 λέξεων), όπου θα καθορίζονται: i) οι στόχοι και η πρωτοτυπία της ερευνητικής πρότασης, ii) η ερευνητική μεθοδολογία, iii) το αναλυτικό ερευνητικό περίγραμμα, iv) το χρονοδιάγραμμα της ερευνητικής πρότασης, και v) τα αναμενόμενα παραδοτέα.

Το Τμήμα αναθέτει σε μια τριμελή επιτροπή να προβεί στον έλεγχο της πληρότητας όλων των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών. Η τριμελής επιτροπή εξετάζει, επίσης, τη συνάφεια της ερευνητικής πρότασης με τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει το Τμήμα και προωθεί την πρόταση στη Συνέλευση του Τμήματος για την έγκρισή της. Στην περίπτωση έγκρισης της αίτησης, η Συνέλευση προβαίνει επίσης στην έγκριση του μέλους ΔΕΠ που θα επιβλέψει τη μεταδιδακτορική έρευνα. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, το ενδιαφερόμενο άτομο, λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους απόρριψης, έχει το δικαίωμα να υποβάλει αναθεωρημένη αίτηση για μια ακόμα φορά.

Σε χρονικό διάστημα 3 μηνών από την αποδοχή της αίτησής τους οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές ή ερευνήτριες θα πρέπει να καταθέσουν στο Τμήμα βεβαίωση της Επιτροπής Δεοντολογίας του Τμήματος.

Η Συνέλευση του Τμήματος εξετάζει 2 φορές ανά έτος, και συγκεκριμένα Οκτώβριο και Φεβρουάριο, τις αιτήσεις εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας. Σε άλλη χρονική περίοδο μπορεί κατ’ εξαίρεση να εξετάσει αίτηση η οποία συνδέεται με χρηματοδότηση που επιβάλλει χρονικές δεσμεύσεις.

Άρθρο 4. Εγγραφές μεταδιδακτορικών ερευνητών  και ερευνητριών

 Η Γραμματεία του Τμήματος ενημερώνει τους υποψήφιους ή τις υποψήφιες για την επιλογή τους, το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της μεταδιδακτορικής έρευνας και τον Κανονισμό Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και τηρεί ειδικό Μητρώο μεταδιδακτορικών ερευνητών / ερευνητριών με το θέμα και το όνομα του επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ. Τα ονόματα των μεταδιδακτορικών ερευνητών και ερευνητριών είναι, επίσης, αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Προκειμένου να ανανεωθεί η ιδιότητα του μεταδιδακτορικού ερευνητή ή της μεταδιδακτορικής ερευνήτριας, απαιτείται μια ετήσια αναφορά προόδου, την οποία καταθέτει ο υποψήφιος ή η υποψήφια προς έγκριση στη Συνέλευση του Τμήματος.

Άρθρο 5. Επίβλεψη, εκπόνηση και διάρκεια μεταδιδακτορικής έρευνας

Η μεταδιδακτορική έρευνα διεξάγεται υπό την επίβλεψη υπηρετούντος μέλους ΔΕΠ του Τμήματος. Τα επιβλέποντα μέλη ΔΕΠ που αφυπηρετούν παραμένουν στο ρόλο αυτό έως την ολοκλήρωση της μεταδιδακτορικής έρευνας. Κάθε μέλος ΔΕΠ μπορεί να επιβλέπει ταυτόχρονα μέχρι δύο μεταδιδακτορικές έρευνες.

Σε περίπτωση μετακίνησης, εκλογής ή μετάκλησης του επιβλέποντος Καθηγητή ή της επιβλέπουσας Καθηγήτριας σε άλλο Τμήμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ορίζεται νέος επιβλέπων ή νέα επιβλέπουσα. Αν το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ εκλείψει, ο μεταδιδακτορικός ερευνητής ή ερευνήτρια μπορεί να αιτηθεί προς τη Συνέλευση του Τμήματος την συνέχιση της έρευνάς του/της  υπό την επίβλεψη άλλου μέλους ΔΕΠ του Τμήματος.

Κάθε μεταδιδακτορική έρευνα διαρκεί για χρονικό διάστημα από δώδεκα (12) έως δεκαοκτώ (18) μήνες. Με αίτηση του μεταδιδακτορικού ερευνητή ή της μεταδιδακτορικής ερευνήτριας προς τη Συνέλευση του Τμήματος, σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ, και σχετική απόφαση της Συνέλευσης, η διάρκεια της μεταδιδακτορικής έρευνας μπορεί να παραταθεί μέχρι τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

Άρθρο 6. Υποχρεώσεις μεταδιδακτορικών ερευνητών και ερευνητριών

Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές και οι μεταδιδακτορικές ερευνήτριες οφείλουν να:

 • συντάσσουν ετήσια έκθεση προόδου της μεταδιδακτορικής έρευνας με εισήγηση του επιβλέποντος ή της επιβλέπουσας, η οποία κατατίθεται στη Συνέλευση του Τμήματος προς ενημέρωση
 • παρουσιάζουν την πρόοδο της ερευνητικής τους προσπάθειας σε σεμινάρια, ημερίδες ή συνέδρια που διοργανώνει το Τμήμα
 • επιδιώκουν ενεργή παρουσία στο ελληνικό και διεθνές ακαδημαϊκό σύστημα, συμμετέχοντας σε σεμινάρια, συμπόσια και επιστημονικά συνέδρια, αποβλέποντας στην αναγνώριση της έρευνάς τους με δημοσιεύσεις σε περιοδικά με το σύστημα κριτών, όπου αυτό είναι εφικτό
 • αναφέρουν το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, υπό την «στέγη» του οποίου εκπονούν την έρευνά τους, σε κάθε δημοσίευση ή ανακοίνωση που θα προκύψει ως αποτέλεσμα της εν λόγω έρευνάς τους
 • συμπεριφέρονται όπως αρμόζει σε μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και να τηρούν τον Κώδικα Δεοντολογίας της Έρευνας
 • ανταποκρίνονται στις προτάσεις βελτίωσης που πραγματοποιούνται από την Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος ή από τη ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης και διασφάλισης ποιότητας.

Στους μεταδιδακτορικούς ερευνητές και στις μεταδιδακτορικές ερευνήτριες μπορεί να ανατεθεί, αν το επιθυμούν  και αν το Τμήμα συμφωνεί, εκπαιδευτικό έργο.

Άρθρο 7. Δικαιώματα μεταδιδακτορικών ερευνητών και ερευνητριών

Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές ή ερευνήτριες:

 • αποτελούν οργανικά μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και μπορούν να χρησιμοποιούν κατά τη διάρκεια της έρευνάς τους τον τίτλο του Τμήματος στις δραστηριότητες ή τις εργασίες που εκπονούν.
 • μπορούν να αιτηθούν, μετά από συνεννόηση µε το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ, χρηματοδότηση αναγκών της έρευνάς τους από το Τµήµα ή το Ίδρυμα.
 • μπορούν να λάβουν κατά τη διάρκεια της έρευνάς τους ειδική βεβαίωση μεταδιδάκτορα ή μεταδιδακτόρισσας που φροντίζει να εκδώσει το Τμήμα.
 • έχουν δυνατότητα πρόσβασης στα Εργαστήρια καθώς και στον εξοπλισμό του Τμήματος, όπως και δυνατότητα πρόσβασης στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου με δικαίωμα δανεισμού.

Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές και οι μεταδιδακτορικές ερευνήτριες δεν έχουν τις παροχές που προβλέπονται για τους προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές και τις προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές φοιτήτριες, όπως ενδεικτικά δωρεάν συγγράμματα, σίτιση, στέγαση, έκπτωση στις μετακινήσεις.

Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές και οι μεταδιδακτορικές ερευνήτριες  δεν καταβάλλουν δίδακτρα, το δε Ίδρυμα, δεν είναι υποχρεωμένο να προβλέψει αμοιβή για τις υπηρεσίες τους σε αυτό.

Άρθρο 8. Ολοκλήρωση μεταδιδακτορικής έρευνας

Μετά την ολοκλήρωση της μεταδιδακτορικής έρευνας, χορηγείται στον ερευνητή ή την ερευνήτρια Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Μεταδιδακτορικής Έρευνας, στην οποία αναφέρεται το Πανεπιστήμιο, η Σχολή, το Τμήμα, τα στοιχεία του ερευνητή ή της ερευνήτριας, ο τίτλος της έρευνας, η χρονική περίοδος διεξαγωγής της και ο φορέας χρηματοδότησης, όπου υπάρχει. Η Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Μεταδιδακτορικής Έρευνας υπογράφεται από τον/την Κοσμήτορα της Σχολής και τον/την Πρόεδρο του Τμήματος.

Η βεβαίωση ολοκλήρωσης μεταδιδακτορικής έρευνας, όσων ανήκουν σε ερευνητικά έργα της Επιτροπής Ερευνών του ΠΘ, παρέχεται από τον/την πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών.

Πριν την απονομή του τίτλου, κατατίθεται στη Συνέλευση η Βεβαίωση του επιβλέποντος ή της επιβλέπουσας ότι ολοκληρώθηκε η εργασία, τεκμηριώνεται η πρωτοτυπία της και μνημονεύονται οι δημοσιεύσεις που προέκυψαν στο πλαίσιο της μεταδιδακτορικής έρευνας. Τα σχετικά στοιχεία κατατίθενται στο ερευνητικό αποθετήριο του ιδρύματος, στην Ο.Μ.Ε.Α. του Τμήματος και λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση του Τμήματος.

Άρθρο 9. Διαγραφή μεταδιδακτορικών ερευνητών και ερευνητριών

Οι μεταδιδακτορικούς ερευνητές και οι ερευνήτριες διαγράφονται οποτεδήποτε, αυτοδικαίως, μετά από αίτησή τους προς τη Γραμματεία του Τμήματος.

Διαγράφονται, επίσης, μετά από αιτιολογημένη γνώμη του επιβλέποντα ή της επιβλέπουσας και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, εάν:

 • κριθεί ότι δεν είναι ικανοί ή ικανές να ολοκληρώσουν την έρευνα, ή σε περίπτωση αποδεδειγμένης αντιακαδημαϊκής δεοντολογίας, όπως η λογοκλοπή
 • χρησιμοποιούν ιδέες, μεθόδους και αποτελέσματα άλλων ερευνητών ή ερευνητριών με τρόπους μη σύμφωνους με την ακαδημαϊκή δεοντολογία
 • δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους, όπως αυτές καθορίζονται από τον παρόντα κανονισμό
 • δρουν με τρόπους που εκθέτουν και ζημιώνουν το Τμήμα.

 

Άρθρο 10.  Τροποποίηση του Κανονισμού

Η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να τροποποιεί τον Κανονισμό, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο ή όταν επιβάλλεται από διατάξεις ανώτερης ισχύος.

Άρθρο 11. Ισχύς του Κανονισμού

Ο κανονισμός ισχύει από την ημερομηνία έγκρισής του από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Άρθρο 12. Μεταβατικές διατάξεις

Τα άτομα που ήδη εκπονούν μεταδιδακτορική έρευνα μπορούν να ενταχθούν άμεσα στον κατάλογο των μεταδιδακτορικών ερευνητών και ερευνητριών  του Τμήματος.