Σχολική Πρακτική Άσκηση

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί ένα σύνολο δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην ανάπτυξη της επαγγελματικής ετοιμότητας των μελλοντικών εκπαιδευτικών. Η επαγγελματική ετοιμότητα μπορεί να ορισθεί ως σύνολο γνώσεων και ικανοτήτων / δεξιοτήτων που επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να:

Α) διαχειρίζονται και να (συν)διαμορφώνουν οργανωτικά, διοικητικά και συμβουλευτικά κατά τέτοιο τρόπο τις σχέσεις μεταξύ όλων των άμεσα ή έμμεσα εμπλεκομένων στην παιδαγωγική διαδικασία προσώπων και φορέων, έτσι ώστε να επηρεάζεται κατά το μέγιστο δυνατό τρόπο θετικά α) η διαδικασία μάθησης στην τάξη τους όσο και β) η παιδαγωγική ανάπτυξη της σχολικής τους μονάδας (π.χ. συλλογικές πρωτοβουλίες οργάνωσης της λειτουργίας και της κουλτούρας του σχολείου, διασύνδεση του σχολείου με την τοπική κοινωνία με στόχο την αξιοποίηση πόρων και ευκαιριών μάθησης, σχέσεις και συνεργασία με τους γονείς, το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων, με φορείς της κοινότητας).

Σε αυτό το επίπεδο μπορούμε να διαφοροποιήσουμε μεταξύ των ακόλουθων, αλληλένδετων μεταξύ τους, μορφών επαγγελματικής ετοιμότητας:

  1. Οργανωτική ετοιμότητα (π.χ. ανάληψη πρωτοβουλιών προγραμματισμού, σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων σε επίπεδο τάξης και σχολικής μονάδας, π.χ. εκπαιδευτικές εκδρομές, εκπαιδευτικά προγράμματα)
  2. Διοικητική ετοιμότητα (διοικητική υποστήριξη, ανάληψη διοικητικών καθηκόντων και ευθυνών, π.χ. στη διοίκηση μονοθέσιων σχολείων)
  3. «Συμβουλευτική» ετοιμότητα (π.χ. συμβουλευτική μαθητών και γονέων)
  4. «Διαγνωστική» ετοιμότητα (π.χ. διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών ή προβλημάτων συμπεριφοράς των μαθητών)

Β) να οργανώνουν και να υλοποιούν τη διδασκαλία τους σύμφωνα με τις αρχές, τις μεθόδους και τους στόχους της Διδακτικής (Διδακτική ετοιμότητα).

Η πρακτική άσκηση διακρίνεται στα παρακάτω τέσσερα επίπεδα

Στο πλαίσιο της κοινωνικής ευαισθητοποίησης των φοιτητών/τριών και της εξωστρέφειας του Τμήματος προς την κοινωνία του Βόλου λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 Κοινωνικοπαιδαγωγική Πρακτική Άσκηση προαιρετικού χαρακτήρα σε Δημοτικά Σχολεία και άλλους φορείς παροχής εκπαίδευσης και φροντίδας (Στέγη Ανηλίκων Βόλου, Ορφανοτροφείο, Δομές υποδοχής προσφύγων, Προγράμματα στήριξης παιδιών Ρομά, κ.ά).

Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους οι φοιτήτριες και οι φοιτητές ενημερώνονται από τον υπεύθυνο καθηγητή τόσο στο πλαίσιο της θεσμοθετημένης πρακτικής άσκησης, όσο και με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος καθώς και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-class και προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν συμμετοχή.

Στην κοινωνικοπαιδαγωγική πρακτική άσκηση μπορούν να συμμετέχουν φοιτήτριες και οι φοιτητές, οι οποίοι βρίσκονται στο 7ο και 8ο εξάμηνο σπουδών και επιθυμούν να προσφέρουν κοινωνικά και να αξιοποιήσουν δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους, αποκτώντας πολύτιμες για το μέλλον τους εκπαιδευτικές και κοινωνικές εμπειρίες.

Κεντρικός σκοπός της πρακτικής άσκησης είναι να υποβοηθηθούν μαθήτριες και μαθητές ή ομάδες αυτών που παρουσιάζουν δυσκολίες μάθησης και προσαρμογής στη σχολική τάξη ή στο πλαίσιο του Ολοήμερου Σχολείου. Πρόκειται για μία έμπρακτη μορφή κοινωνικής αλληλεγγύης, αφού συχνά επικεντρώνεται στην υποστήριξη παιδιών από οικογένειες με δυσκολίες και κοινωνικοοικονομικά προβλήματα. Πέρα από τα οφέλη που προσφέρει η συγκεκριμένη μορφή πρακτικής άσκησης στα ίδια τα παιδιά, η παρουσία του φοιτητή/φοιτήτριας στην τάξη συνιστά μία ουσιαστική βοήθεια για τους εκπαιδευτικούς και το σχολείο.

Το συνολικό χρονικό διάστημα απασχόλησης, καθώς και το εβδομαδιαίο πρόγραμμα καθορίζονται με βάση τις προσωπικές ανάγκες και δυνατότητες κάθε φοιτήτρια ή φοιτητή. Σε γενικές γραμμές υπάρχει μεγάλη ευελιξία στη διαμόρφωση του προγράμματος, ώστε να συμπεριλάβει όλες και όλους που ενδιαφέρονται και επιθυμούν να προσφέρουν.

Προκειμένου να υποβοηθηθούν οι οι φοιτήτριες και οι φοιτητές στην άσκηση του κοινωνικοπαιδαγωγικού τους έργου, οργανώνονται στο Τμήμα συναντήσεις με μέλη του διδακτικού προσωπικού, τα οποία ενθαρρύνουν και συμβουλεύουν τους φοιτητές/τριες σε σχέση με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Η λειτουργία και οργάνωση της πρακτικής άσκησης είναι υπό την εποπτεία μέλους ΔΕΠ του Τμήματος (Ν. Χανιωτάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Σχολικής Παιδαγωγικής), αλλά στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό και στην δράση τριμελούς συντονιστικής ομάδας, η οποία απαρτίζεται από φοιτήτριες και οι φοιτητές και αναλαμβάνει έναν ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην αξιολόγηση του προγράμματος.

Στο τέλος της πρακτικής άσκησης οι φοιτήτριες και οι φοιτητές α) αξιολογούν την εμπειρία τους και την συμμετοχή τους σε αυτήν μέσω ανώνυμου γραπτού ερωτηματολογίου που έχει συνταχθεί για τον σκοπό αυτό από τον υπεύθυνο καθηγητή/συντονιστή β) λαμβάνουν βεβαίωση από την διεύθυνση του σχολείου, στην οποία αναφέρεται ο χρόνος εμπλοκής τους στην πρακτική άσκηση, καθώς και η ποιότητα του έργου που προσέφεραν.

 

ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ