Το Πρόγραμμα Σπουδών του Π.Μ.Σ. «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» είναι συνδεδεμένο με την έρευνα, καθώς κατά το τρίτο εξάμηνο σπουδών οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες εκπονούν διπλωματική εργασία, υπό την επίβλεψη και την αξιολόγηση από 3-μελή επιτροπή μετά από δημόσια παρουσίαση στο ίδρυμα. Το αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας εστιάζει στην ανάπτυξη θεωρητικών γνώσεων, αλλά και δεξιοτήτων σχετικών με τη διοίκηση και οργάνωση εκπαιδευτικών μονάδων και γενικότερα την εξέλιξη των εκπαιδευτικών συστημάτων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων που απορρέουν από τις διπλωματικές και άλλες εργασίες των φοιτητών/τριών. Στα χρόνια δραστηριότητας του Π.Μ.Σ. έχουν δημοσιευτεί μεταπτυχιακές εργασίες σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, σε συλλογικούς τόμους ή σε πρακτικά διεθνών και ελληνικών συνεδρίων και έχουν πραγματοποιηθεί εισηγήσεις σε ημερίδες και συνέδρια.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Π.Μ.Σ.

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Π.Μ.Σ.