1. Σκοπός

Το Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπως και κάθε άλλο πανεπιστημιακό τμήμα, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», οφείλει να παράγει και να μεταδίδει τη γνώση με την έρευνα και τη διδασκαλία, να προετοιμάζει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες για την εφαρμογή της γνώσης και να τους παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και εφόδια για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Επίσης, το Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 320/1983 «για την οργάνωση και λειτουργία των παιδαγωγικών τμημάτων των Α.Ε.Ι.», έχει ως αποστολή, εκτός των άλλων, «να παρέχει στους πτυχιούχους τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και την επαγγελματική τους σταδιοδρομία».

Βασικό όραμα του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι η συνεχής μετεξέλιξη και ανάδειξή του σε έναν ανοικτό οργανισμό παραγωγής γνώσης, έρευνας και μάθησης στο πλαίσιο μιας κοινωνίας της γνώσης. Ένας βασικός άξονας επίτευξης αυτού του στόχου είναι η αναθεώρηση, βελτίωση και αποτελεσματική εφαρμογή του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (Π.Π.Σ.).

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αποσκοπεί να επηρεάσει και να διαμορφώσει την επιστημονική-επαγγελματική ταυτότητα του φοιτητή και μελλοντικού εκπαιδευτικού ως ειδικού της διδασκαλίας, της μάθησης, της εκπαίδευσης και της αγωγής, ως στοχαζόμενου εκπαιδευτικού (Reflective Teacher) με συνείδηση του κοινωνικού του ρόλου και κριτική στάση για το έργο του και τις συνθήκες που το επηρεάζουν.

Στο πνεύμα αυτό βασικοί στόχοι του προγράμματος σπουδών του Π.Τ.Δ.Ε. είναι:

α) Να συνειδητοποιήσουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες την ευθύνη τους ως εκπαιδευτικών απέναντι στο παιδί και στην κοινωνία και τον ρόλο τους στην διασφάλιση της ουσιαστικής ισότητας των εκπαιδευτικών ευκαιριών και στην εναντίωση σε κάθε ρατσιστική και σεξιστική λογική, σε κάθε λογική κοινωνικών διακρίσεων.

β) Να χαρακτηρίζονται από δημοκρατική συνείδηση, υποστηρίζοντας έμπρακτα τον ρόλο της εκπαίδευσης στην διαμόρφωση μιας κοινωνίας η οποία θα διέπεται από τις αρχές της δικαιοσύνης, της Δημοκρατίας, της ελευθερίας και της ισότητας.

γ) Να αποκτήσουν ερευνητική και κριτική στάση, με την έννοια της αμφισβήτησης και επανεξέτασης του παραδοσιακού εκπαιδευτικού πλαισίου και συγκρίνοντας διαρκώς το είναι με το δέον.

δ) Να αποκτήσουν παιδεία που θα τους βοηθήσει στην αρμονική ανάπτυξη των δυνάμεών τους και την ολοκλήρωση της προσωπικότητάς τους, έτσι ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν επιτυχώς τον κόσμο και τις προκλήσεις του επαγγελματικού τους πεδίου.

ε) Να αναπτύξουν ικανότητες παρατήρησης, κατανόησης, ερμηνείας και κριτικής ανάλυσης της διδασκαλίας και των πραγματικών συνθηκών και προϋποθέσεων του εκπαιδευτικού έργου.

στ) να εισαχθούν σταδιακά στην άσκηση των βασικών τομέων της μελλοντικής επαγγελματικής δραστηριότητας, δηλαδή στον σχεδιασμό, την διεξαγωγή και την ανάλυση-αξιολόγηση της διδακτικής-μαθησιακής διαδικασίας.

 1. Διοίκηση Τμήματος
  1. Συνέλευση Κυρίαρχο όργανο του Τμήματος είναι η Συνέλευση του Τμήματος. Η Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζεται: από όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος και από έναν εκπρόσωπο ανά κατηγορία των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ), των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), των προπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών του Τμήματος και των μεταπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος.Οι κυριότερες από τις αρμοδιότητες της Συνέλευσης του Τμήματος είναι: η γενική εποπτεία της λειτουργίας, η τήρηση των νόμων και του εσωτερικού κανονισμού, ο καθορισμός της γενικής εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής, καθώς και ο προγραμματισμός και η στρατηγική της πορείας και της ανάπτυξης του Τμήματος στο πλαίσιο των γενικότερων αποφάσεων της Συγκλήτου του Ιδρύματος. Η Συνέλευση του Π.Τ.Δ.Ε., που λειτουργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, συνεδριάζει τακτικά μία φορά κάθε μήνα και έκτακτα, όταν προκύπτουν ανάγκες σύγκλησης. Για την επεξεργασία διαφόρων ακαδημαϊκών, ερευνητικών και λειτουργικών θεμάτων η Γενική Συνέλευση μπορεί να ορίζει επιτροπές εργασίας.
  1. Πρόεδρος Τμήματος Ο ή η Πρόεδρος του Τμήματος συγκαλεί τη Συνέλευση, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και προεδρεύει στις εργασίες της. Κύριες αρμοδιότητες του ή της Προέδρου είναι να μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και να προΐσταται των υπηρεσιών του Τμήματος. Ο ή η Πρόεδρος του Τμήματος εκλέγεται από τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος με μυστική ψηφοφορία και έχει διετή θητεία.Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, από τον Σεπτέμβριο του 2020, είναι η Καθηγήτρια Μαρία Παπαρούση.
   1. Επιτροπές Στο Τμήμα λειτουργούν οι ακόλουθες Επιτροπές:
   • Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών, με έργο το συντονισμό αναμόρφωσης του προγράμματος σπουδών και την επιμέλεια έκδοσης του οδηγού σπουδών.
   • Επιτροπή Φοιτητικών Θεμάτων, με έργο τη συνεργασία με το φοιτητικό σύλλογο, εγγραφές, μετεγγραφές, υποτροφίες, φοιτητικές δραστηριότητες κ.λπ.
   • Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων, με έργο το συντονισμό των δαπανών όλων των πηγών χρηματοδότησης του Τμήματος.
   • Επιτροπή θεμάτων Σχολικής Πρακτικής και ΚΕΔΥΚΕΤ, με θέμα το συντονισμό και την αναμόρφωση της πρακτικής άσκησης και των θεμάτων του ΚΕΔΥΚΕΤ.
   • Επιτροπή για την εποπτεία διαμόρφωσης της ιστοσελίδας του Τμήματος, με έργο την εποπτεία της διαμόρφωσης-λειτουργίας της ιστοσελίδας του Τμήματος.
   • Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας και Έρευνας, με έργο την παροχή σε ηθικό και δεοντολογικό επίπεδο εγγύησης αξιοπιστίας των ερευνητικών έργων που διεξάγονται στο Τμήμα.
   • Επιτροπή συνεδρίων, εκδόσεων και εκδηλώσεων, με έργο το σχεδιασμό, οργάνωση, επιμέλεια κ.τ.λ. σχετικών δραστηριοτήτων που θα προγραμματίσει το Τμήμα.
   • Επιτροπή διεθνών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και Erasmus, με έργο την προώθηση συνεργασιών και ανταλλαγών με άλλα Πανεπιστήμια του εξωτερικού.
   • Επιτροπή παραλαβής υλικού.
   • Επιτροπή απόσυρσης και καταστροφής υλικού.
   • Επιτροπή εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος.
   • Επιτροπή για τη λειτουργία του ΚΕΔΥΚΕΤ, με έργο την οργάνωση και την παρακολούθηση λειτουργίας του ΚΕΔΥΚΕΤ (Κέντρο Διδακτικής Υποστήριξης και Επιστημονικής Τεκμηρίωσης), καθώς και τον συνεχή εμπλουτισμό του.
   • Επιτροπή χώρων Τμήματος και της Κοσμητείας.
   • Εκπρόσωποι στη Βιβλιοθήκη.
 1. Ιστορία

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου (Π.Τ.Δ.Ε.) Θεσσαλίας ιδρύθηκε το 1985 (ΦΕΚ 113/31-5-1985) και άρχισε να δέχεται τους πρώτους φοιτητές και φοιτήτριες από το ακαδημαϊκό έτος 1988-89 (ΦΕΚ 40/1-2-1988). Ανήκει στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών μαζί με ακόλουθα τμήματα:

Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής

Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών

Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών

Για το Φ.Ε.Κ. Ίδρυσης του Τμήματος πατήστε εδώ.

Για το Φ.Ε.Κ. έναρξης λειτουργίας του Τμήματος πατήστε εδώ.