1. Αποστολή και στόχοι του Τμήματος

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ιδρύθηκε και συνεχίζει να λειτουργεί στοχεύοντας στην ανάδειξή του σε έναν ανοικτό οργανισμό παραγωγής γνώσης, έρευνας και μάθησης στο πλαίσιο της κοινωνίας της γνώσης. Η αποστολή του συνίσταται στην εκπαίδευση και κατάρτιση μελλοντικών εκπαιδευτικών, στην προαγωγή των Επιστημών της Αγωγής και της επιστημονικής έρευνας, στην συνεχή αλληλεπίδραση με την κοινωνία και την εκπαιδευτική κοινότητα στο πνεύμα της συνεργασίας και της προσφοράς.

Α. Διδασκαλία και μάθηση

Σκοπός του Τμήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες ποιοτική ακαδημαϊκή εκπαίδευση, ώστε να μπορούν να κατανοούν τα σύγχρονα δεδομένα των Επιστημών της Αγωγής, να τα αξιοποιούν στο διδακτικό τους έργο και γενικότερα  να ανταποκρίνονται στις κοινωνικές, γνωστικές, πνευματικές, συναισθηματικές και πρακτικές προκλήσεις του μελλοντικού τους επαγγέλματος. Επιγραμματικά, το Πρόγραμμα Σπουδών του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αποσκοπεί στη διαμόρφωση της επιστημονικής-επαγγελματικής ταυτότητας του μελλοντικού εκπαιδευτικού ως ειδικού της διδασκαλίας, της μάθησης, της εκπαίδευσης και της αγωγής και ως εκπαιδευτικού με συνείδηση του κοινωνικού του ρόλου και κριτική στάση για το έργο του και τις συνθήκες που το επηρεάζουν στη βάση ενός συστήματος βασικών αξιών δημοκρατίας, ισότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης.

Ειδικότερα οι απόφοιτοι και οι απόφοιτες του Τμήματος αναμένεται, σε διαφορετικό βαθμό ανάλογα με τον κύκλο σπουδών,

 • να γνωρίζουν πώς να σχεδιάζουν, εφαρμόζουν και αξιολογούν διδακτικά- μαθησιακά έργα με προκαθορισμένους στόχους
 • να είναι σε θέση να διαμορφώνουν συνθήκες διδασκαλίας που προωθούν την μάθηση και την εσωτερική διαφοροποίηση και εξατομίκευση της διδασκαλίας, καθώς και τη διαπολιτισμική επικοινωνία, με προσήλωση στις αρχές της ισότητας και της προσπάθειας για σχολική επιτυχία όλων των μαθητών και μαθητριών.
 • να κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο η γνώση παράγεται και οργανώνεται
 • να κατανοούν και να ενστερνίζονται τις θεμελιώδεις φιλοσοφικές και ηθικές αρχές της ιδιότητας του εκπαιδευτικού του εκπαιδευτικού επαγγέλματος και τις δεοντολογικές του δεσμεύσεις.
 • να έχουν κατακτήσει μια στέρεα γνωστική και μεθοδολογική βάση για τη διδασκαλία των περιεχομένων μάθησης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
 • να κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά αναπτύσσονται και μαθαίνουν, λαμβάνοντας υπόψη την ατομική, πολιτισμική, γλωσσική, θρησκευτική και φυλετική τους ταυτότητα
 • να γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν με ουσιαστικό και κριτικό τρόπο τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών για τη δόμηση του κατάλληλου και ευνοϊκού μαθησιακού περιβάλλοντος
 • να αναστοχάζονται πάνω στο διδακτικό τους έργο, στα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις του, προσβλέποντας στη βελτιστοποίησή του
 • να έχουν επάρκεια σε δεξιότητες και γνώσεις πρακτικών εκπαιδευτικής έρευνας ώστε να μπορούν να την κατανοούν και να την αξιοποιούν έμπρακτα στο διδακτικό τους έργο
 • να αναζητούν ευκαιρίες εμβάθυνσης των γνώσεων, ανάπτυξης των δεξιοτήτων και βελτίωσης των πρακτικών τους, στην κατεύθυνση μίας συνεχούς διά βίου μάθησης και επαγγελματικής ανάπτυξης
 • να μπορούν να αναπτύσσουν γόνιμες σχέσεις συνεργασίας εντός της εκπαιδευτικής και επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας

Β. Έρευνα και παραγωγή γνώσης

Το ΠΤΔΕ προωθεί τη δημιουργική σύνδεση της εκπαίδευσης με την έρευνα μέσω της διασφάλισης δημιουργίας ενός ακαδημαϊκού περιβάλλοντος που ευνοεί την αλληλένδετη ανάπτυξη και παραγωγή ικανοποιητικού εύρους και υψηλής ποιότητας επιστημονικού, ερευνητικού και διδακτικού έργου.

Τα επιστημονικά αντικείμενα των Κοινωνικών Επιστημών στις περιοχές της Κοινωνιολογίας, της Παιδαγωγικής, της Ψυχολογίας, της Διδακτικής Ανθρωπιστικών και Θετικών Επιστημών που θεραπεύονται στο ΠΤΔΕ και συνιστούν ένα πλέγμα στο δια-επιστημονικό πεδίο της Εκπαίδευσης, δημιουργεί τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της ερευνητικής δραστηριότητας του Τμήματος. Το Τμήμα επιδιώκει συστηματικά να ενισχύσει τις συνέργειες του ανθρώπινου δυναμικού του σε ερευνητικές δράσεις, στην υποστήριξη πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών και διατριβών στο πεδίο της παιδαγωγικής με στόχο την αύξηση της ορατότητάς του στο διεθνές εκπαιδευτικό περιβάλλον και την εδραίωσή του ως ενός βασικού και αναγνωρίσιμου παράγοντα στο χώρο των Επιστημών της Αγωγής.

Η βελτίωση των διαδικασιών διδασκαλίας και μάθησης, η επίλυση προβλημάτων της εκπαίδευσης εντός και εκτός σχολικού πλαισίου, η διαμόρφωση διδακτικών πρακτικών και προτάσεων προγραμμάτων σπουδών και κάθε επιστημονική γνώση που συνεισφέρει στην επίτευξη της δημοκρατικής παιδείας αποτελούν κεντρικούς σκοπούς της ερευνητικής προσπάθειας του Τμήματος.

Γ. Κοινωνική προσφορά

H σύνδεση µε την τοπική κοινωνία  και η αλληλεπίδραση με αυτήν αποτελεί στόχο θεμελιώδους σημασίας για το ΠΤΔΕ. Για το λόγο αυτό πραγματοποιεί και συµµμετέχει σε ποικίλες δράσεις,αφενόςοργανώνοντας εκδηλώσεις διάχυσης επιστημονικού πολιτισμού, ανοιχτές στην ακαδημαϊκή κοινότητα και την κοινωνία, αφετέρου δημιουργώντας γόνιμες και αποτελεσματικές σχέσεις συνεργασίας ευρύτερα με την εκπαιδευτική κοινότητα και την κοινωνία. Κύριο μέλημα του Τμήματος αποτελούν οι συμπράξεις με τοπικούς εκπαιδευτικούς φορείς, με σκοπό την κάλυψη αναγκών εκπαίδευσης σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

 1. Διοίκηση Τμήματος
  1. Συνέλευση Κυρίαρχο όργανο του Τμήματος είναι η Συνέλευση του Τμήματος. Η Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζεται: από όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος και από έναν εκπρόσωπο ανά κατηγορία των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ), των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), των προπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών του Τμήματος και των μεταπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος.Οι κυριότερες από τις αρμοδιότητες της Συνέλευσης του Τμήματος είναι: η γενική εποπτεία της λειτουργίας, η τήρηση των νόμων και του εσωτερικού κανονισμού, ο καθορισμός της γενικής εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής, καθώς και ο προγραμματισμός και η στρατηγική της πορείας και της ανάπτυξης του Τμήματος στο πλαίσιο των γενικότερων αποφάσεων της Συγκλήτου του Ιδρύματος. Η Συνέλευση του Π.Τ.Δ.Ε., που λειτουργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, συνεδριάζει τακτικά μία φορά κάθε μήνα και έκτακτα, όταν προκύπτουν ανάγκες σύγκλησης. Για την επεξεργασία διαφόρων ακαδημαϊκών, ερευνητικών και λειτουργικών θεμάτων η Γενική Συνέλευση μπορεί να ορίζει επιτροπές εργασίας.
  1. Πρόεδρος Τμήματος Ο ή η Πρόεδρος του Τμήματος συγκαλεί τη Συνέλευση, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και προεδρεύει στις εργασίες της. Κύριες αρμοδιότητες του ή της Προέδρου είναι να μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και να προΐσταται των υπηρεσιών του Τμήματος. Ο ή η Πρόεδρος του Τμήματος εκλέγεται από τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος με μυστική ψηφοφορία και έχει διετή θητεία.Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, από τον Σεπτέμβριο του 2020, είναι η Καθηγήτρια Μαρία Παπαρούση.
   1. Επιτροπές Στο Τμήμα λειτουργούν οι ακόλουθες Επιτροπές:
   • Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών, Παρακολούθηση υλοποίησης, έλεγχος ποιότητας και εναρμόνισης με τα ισχύοντα στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων και κινητικότητας του ΠΠΣ / Μελέτες σκοπιμότητας αναμόρφωσης του ΠΠΣ / Επιμέλεια περιεχομένου του οδηγού σπουδών / Επιμέλεια επικαιροποίησης – αλλαγής του κανονισμών 1ου και 3ου κύκλου σπουδών (ΠΠΣ και Διδακτορικών) / Λειτουργία μηχανισμού στατιστικής επεξεργασίας περιγραμμάτων μαθημάτων.
   • Επιτροπή Φοιτητικών Θεμάτων, Συνεργασία με το φοιτητικό σύλλογο και τους συλλόγους αποφοίτων/ Λειτουργία μηχανισμού διαχείρισης παραπόνων και προβλημάτων φοιτητών / Αρωγή του Τμήματος σε φοιτητικές δραστηριότητες/ Εποπτεία λειτουργίας παρεχόμενων υπηρεσιών στους φοιτητές/ Έλεγχος λειτουργίας του θεσμού του Ακαδημαϊκού Συμβούλου /. / Σύνταξη ετήσιας έκθεσης αξιολόγησης φοιτητικής μέριμνας.
   • Επιτροπή ERASMUS, Συνεργασία με εξερχόμενους και εισερχόμενους φοιτητές ERASMUS.
   • Επιτροπή Οικονομικών και Υλικών Πόρων, Συντονισμός διαχείρισης και ελέγχου των δαπανών όλων των πηγών χρηματοδότησης του Τμήματος/Διαχείριση των διαθέσιμων υποδομών (χώρων) και των υλικών πόρων (συστήματα ΤΠΕ) του Τμήματος. / Εισηγήσεις κατανομών προϋπολογισμού. / Σύνταξη ετήσιας έκθεσης ισολογισμού.
   • Επιτροπή Ψηφιακών Υπηρεσιών, Διαχείριση, αναμόρφωση και ενημέρωση περιεχομένου του ιστοτόπου του Τμήματος / Λειτουργία και έλεγχος προδιαγραφών περιεχομένου του Ψηφιακού Αποθετηρίου του Τμήματος / Συντονισμός και τεχνική υποστήριξη των εξ αποστάσεως αναγκών επικοινωνίας μελών και οργάνων του Τμήματος. / Σύνταξη ετήσιας έκθεσης κατάστασης ψηφιακών υπηρεσιών.
   • Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης, Εποπτεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας της πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του ΠΠΣ / Ορισμός Επόπτη ανά πρακτικά ασκούμενη/-ο /Συντονισμός των Εποπτών Πρακτικής Άσκησης και των φορέων υποδοχής / Συντονισμός των δραστηριοτήτων που αφορούν στην πρακτική άσκηση / Επίλυση προβλημάτων / Σύνταξη ετήσιας έκθεσης για την υλοποίηση και αξιολόγηση του προγράμματος πρακτικής άσκησης  / Εισηγήσεις για την τροποποίηση του ΠΠΣ σε ό,τι αφορά τα θέματα πρακτικής άσκησης.
   • Επιτροπή Εξωστρέφειας και Δημοσιότητας, Σχεδιασμός, οργάνωση και επιμέλεια των δραστηριοτήτων εξωστρέφειας του Τμήματος / Επιμέλεια:έκδοσης του Οδηγού Σπουδών του ΠΠΣ/ έκδοσης του Ενημερωτικού Δελτίου της ΣΑΚΕ / των δελτίων τύπου του Τμήματος /των ενεργειών δημοσιοποίησης και προώθησης του έργου του Τμήματος / Προώθηση συνεργασιών και ανταλλαγών με Πανεπιστήμια του εξωτερικού. / Σύνταξη ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων εξωστρέφειας και δημοσιότητας του Τμήματος.
   • Επιτροπή Έρευνας, Διασύνδεση Τμήματος με τον ΕΛΚΕ και με άλλες δομές χρηματοδότησης της Έρευνας (πχ ΕΛΙΔΕΚ) / Παροχή, σε ηθικό και δεοντολογικό επίπεδο, εγγύησης αξιοπιστίας των ερευνητικών έργων που διεξάγονται στο Τμήμα / Εισηγήσεις γενικού στρατηγικού σχεδιασμού και υποστήριξης της έρευνας στο Τμήμα / Σύνταξη ετήσιας έκθεση αναφοράς υλοποιούμενων ερευνητικών έργων  και δημοσιεύσεων ερευνητικών αποτελεσμάτων από μέλη του Τμήματος.
   • Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος, Συνεργασία με τη ΜΟΔΙΠ του ΠΘ και την ΕΘΑΕΕ / Λειτουργία του μηχανισμού ελέγχου ποιότητας του Τμήματος / Εκπόνηση μελετών των δεδομένων ποιότητας του συστήματος αξιολόγησης(;) της ΜΟΔΙΠ και της ηλεκτρονικής γραμματείας, για το ΠΠΣ και τα δύο ΠΜΣ / Επιμέλεια των ετήσιων εκθέσεων εσωτερικής αξιολόγησης των ΠΠΣ και ΠΜΣ σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του Τμήματος και τους Διευθυντές των ΠΜΣ.
 1. Ιστορία

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου (Π.Τ.Δ.Ε.) Θεσσαλίας ιδρύθηκε το 1985 (ΦΕΚ 113/31-5-1985) και άρχισε να δέχεται τους πρώτους φοιτητές και φοιτήτριες από το ακαδημαϊκό έτος 1988-89 (ΦΕΚ 40/1-2-1988). Ανήκει στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών μαζί με ακόλουθα τμήματα:

Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής

Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών

Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών

Για το Φ.Ε.Κ. Ίδρυσης του Τμήματος πατήστε εδώ.

Για το Φ.Ε.Κ. έναρξης λειτουργίας του Τμήματος πατήστε εδώ.