ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΗΣ (e-Apostille) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ

Επισυνάπτεται το ΦΕΚ 3511/τ.Β’/25-5-2023, που αφορά στον καθορισμό διαδικασίας της ηλεκτρονικής επισημείωσης (e-Apostille) σύμφωνα με...